V době prázdnin je sekretariát uzavřen od 22. 7. do 23. 8. 2019.
V ostatní dny je otevřeno denně od 8.00 – 12.00 hod.
V případě jakéhokoli dotazu je možné kontaktovat telefonicky

na čísle 573 501 111,

případně na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení rodiče, z důvodu přechodu na nový informační systém školy, bychom potřebovali získat Vaše soukromé emailové adresy, na které Vám budou rozeslány přístupové údaje do nového informačního systému školy, který bude AG používat od příštího školního roku.

 

Návod na zadání soukromé emailové adresy do iskoly: 

1.+2. přihlaste se do iskoly na adrese www.iskola.cz/agkm zadáním Vašich přístupových údajů 

Přihlášení do iskoly

 

3. v pravém horním rohu vyberte Vaše jméno a z nabídky vyberte Nastavení (tím se dostanete do nastavení Vašeho profilu) 

Otevření profilu uživatele

 

4. do okénka Email zadejte svůj soukromý email (ne email na iskolu). Dejte prosím pozor na překlepy!

Během zadávání emailové adresy se Vám objeví červeně text: Dokud neověříte Vaši emailovou adresu, nemohou na ni být zasílány žádné správy. Ověřte prosím zadanou e-mailovou adresu klepnutím na odkaz výše. Pokud jste si správností Vámi zadané emailové adresy 100% jisti, ověřovat adresu nemusíte. 

Vyplnění emailové adresy

 

5. vpravo dole nezapomeňte změny uložit kliknutím na tlačítko Potvrdit 

Uložení změn

 

Pokud máte v iskole emailovou adresu zadanou již z dřívějška, prosím o její překontrolování. 

Zadejte prosím pouze emailovou adresu do které Vaše děti neznají přístupové údaje. Děkuji za porozumění.

 

Nejpozději v průběhu posledního srpnového týdne na Vámi zadanou emailovou adresu přijdou přístupové údaje z adresy Mail service Edupage.org <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> (nebo nějaké podobné, nikoli z domény agkm.cz) do nového informačního systému, kterým bude aSc EduPage (www.edupage.org).

 

V případě nejasností nebo problémů kontaktujte M. Valentu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Sbor AVE byl  přizván ke spolupráci se Smíšeným komorním sborem Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci.

Vystoupí společně na Májovém koncertu v Uměleckém centru UP Olomouc

a to 9. května 2019 v 18.30 hod. 

 

Příjďte podpořit dobrou věc!

Školní pěvecký sbor AVE uspořádá 8. května 2019 v 19.00 hod. benefiční koncert v naší aule a výtěžek bude věnován na opravu našich varhan v kapli Panny Marie. Varhany jsou v současné době nefunkční a oprava bude velmi finančně náročná. 

 

Časopis Prevence, březen 2019

Gramotnosti tvořivě, prakticky a rozmanitě – článek z webu Národního ústavu pro vzdělávání

AG v Ročence Mensy ČR, strana 35

 

 

V rámci akce Česko zpívá koledy, kterou pořádá Deník, se zpívalo na stovkách míst po České republice. Jedním z míst byla i Kroměříž - konkrétně v Domově pro seniory u Moravy. Vystoupil zde smíšený pěvecký sbor AVE z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Zazpívali koledy, které byly otištěny v Deníku, a také doplnili program o koledy v úpravách pro smíšený sbor. Celé vystoupení se neslo v duchu předvánoční doby a odměnou pro všechny zúčastněné byl úsměv ve tváři klientů domova.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Členové školské rady:

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Vladimír Koutný

Ze zákonné zástupce zletilých žáků a za zletilé žáky:

Mgr. Helena Gřivová

Za zřizovatele:

Mgr. Vít Hlavica

 

eduroam 200pix

Naše škola je napojena k síti eduroam. Ve škole je vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protokolem 802.1x.

Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.

 


 

Our school is connected to the eduroam network. The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol.

You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.

Pro školní rok 2019/2020 bude přijato:

 • 96 žáků do čtyřletého oboru
 • 30 žáků do šestiletého oboru

 

Uchazeči budou přijímání na základě těchto kritérií:

 • vykonání jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (CERMAT)
 • průměrná klasifikace ze ZŠ za poslední dvě období (2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy u čtyřletého oboru; 2. pololetí 6. třídy a 1. pololetí 7. třídy u šestiletého oboru)
 • ústní pohovor

 

Vyplněné přihlášky odevzdejte do 1. 3. 2019 na sekretariát Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, nebo zašlete poštou na adresu Pilařova 3, 767 01 Kroměříž.

Na přihlášce nevyžadujeme potvrzení zdravotního stavu od lékaře.

Kdo jsme?

Jsme skupina studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, která se aktivně zajímá o dění ve společnosti. K založení Debatního klubu nás vedlo to, že považujeme za nezbytné, aby se v mladé generaci rozvíjelo kritické myšlení a schopnost prosazovat své zájmy a hájit své názory, proto jsme se rozhodli společně třídit lež od pravdy, důležité od nedůležitého – přesně to je jádro dobrého účelu naší aktivity – debaty.

Co je to debata?

Debata je formalizovaný způsob vedení sporu. V soutěžních debatách se vždy vyskytuje více stran, z nichž každá zastává jiný (většinou opačný) názor, který se snaží podpořit pomocí věcných argumentů a naopak názor druhé strany se snaží vyvrátit pomocí protiargumentů.

Vše zní na první pohled poněkud složitě, ale doopravdy to tak komplikované není. Pokud jste se někdy hádali se sourozencem či jste reagovali na názor svého kamaráda, se kterým jste docela nesouhlasili, je to dobrý začátek. Nicméně debata (na rozdíl od hádky) dodržuje pravidla úcty k protivníkovi, slušnosti a časová omezení řečí (délka řeči závisí na typu debaty).

Jak se scházíme?

Scházíme se pravidelně každý týden. Naše schůzky probíhají pod vedením Erika Szczotky – dlouholetého debatéra a rozhodčího Asociace debatních klubů. Na schůzkách debatujeme, hledáme informace na další turnaje a také společně nezávazně diskutujeme o aktuálních společenských problémech.

Kde jsme uspěli?

Školní rok 2017/18

 • Prostějovský debatní pohár – 6. místo
 • Vánoční debatiáda na GJW Prostějov – 4. místo
 • Pravicová Ostrava – turnaj Debatní ligy – 8. místo
 • Krnovský debatní pohár – 1. a 3. místo

Přidej se k nám!

Rozhodně není čeho se bát, přijď sám na jednu z našich schůzek každé úterý v 15.00 v učebně IVT2 nebo pro podrobnější informace kontaktuj kohokoli z klubu či PaedDr. Aranku Řezníčkovou (kabinet češtiny)!

 debatni klub

Vážený otče biskupe (Vaše excelence), vážené vedení školy, vážení členové pedagogického sboru, vážení rodiče, milé spolužačky a milí spolužáci,
je mi obrovskou ctí moci v tento slavnostní okamžik promluvit za letošní absolventy Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Před nedávnem každý z nás dokázal státu i světu, že je plnohodnotným dospělým člověkem. A dnešek to pečetí. Ačkoliv se jedná o radostnou událost, tak v tuto chvíli se pocity jistě různí. Někdo se raduje, jiný pociťuje lítost z blížícího se loučení a někdo chová dokonce křivdu za to, že byl vržen do dospělosti proti své vůli a to bez zjevného východiska. Ať je ale náš postoj pozitivní, patetický, či existenciální, chceme vyjádřit vděk za ty čtyři, resp. šest let, strávených na AG.

Do prvního ročníku jsme přicházeli jako lidé připoutaní v jeskyni, odkud není vidět Slunce. V jeskyni, kterou popisuje Platón ve svých podobenstvích a ve které pozorujeme pouze stíny skutečnosti. V tu dobu se nám setrvávání v temnotě líbilo a bylo i příjemné. Ale Arcibiskupské gymnázium v nás za čtyři či šest let dokázalo vzbudit touhu po tomto Slunci a platonických ideálech, které jsou jím ozářeny.

Ve třetím tisíciletí, které už jistou dobu vládne našim kalendářům, je obzvláště obtížné hledat místo, kde je stále chována naděje v tyto ideály a pojí se s láskou k moudrosti. Často totiž nalézáme pouze zjednodušené představy o světě, okleštěné nejlépe Occamovou břitvou. Ale za své čtyři roky studia jsem nabyl přesvědčení, že AG přesně takovým místem, plným naděje a lásky, je.

Chci tedy přát nám všem, abychom neztráceli a šířili dále tuto touhu, která nám byla tak štědře daro­vána. Touhu po naplnění oněch ideálů, které znamenají dobro. Touhu po Bohu.

Na závěr bych chtěl za všechny absolventy poděkovat těm, kteří nás provázeli. Vám, otče biskupe, a celému arcibiskupství za duchovní oporu. Otci Martinovi, bratru Jiřímu a všem kněžím, kteří působili během svého jáhenství na AG, za duchovní vedení děkujeme. Také chceme poděkovat všem vychova­telům. Velký dík patří panu řediteli Janu Košárkovi, emeritnímu řediteli Štěpánu Bekárkovi a všem zá­stupcům za důstojné vedení školy. A především děkujeme Vám, vážení rodiče a pedagogové, neboť to slavnostní, co nás činí hodnými zde být, nám bylo dáno prostřednictvím Vás!

Děkuji za pozornost.

I v letošním roce se v pátek 25. května otevře spojovací chodba mezi kostelem sv. Mořice a Arcibiskupským gymnáziem. Návštěvníci budou mít možnost si během třicetiminutové prohlídky za doprovodu studentů AG prohlédnout obě školní kaple a část školních prostor, vyslechnout si základní historické údaje, zaposlouchat se do zvuku varhan a také do zpěvu scholy AG. Prohlídky v půlhodinových intervalech začnou v 18.30 hodin a budou probíhat až do 22 hodin. Jste srdečně zváni!

Výsledky příjímacího řízení

 

 

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek formou testu z matematiky a českého jazyka, průměrné klasifikace ze základní školy za poslední dvě sledovaná období a na základě motivačního pohovoru.

Zkušební vzorové testy na písemné přijímací zkoušky jsou dostupné na www.cermat.cz

Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 1. 3. 2019 na sekretariát Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži nebo zasílejte na adresu Pilařova 3, 767 01 Kroměříž.

Formulář přihlášky je dostupný zde.

Další informace k přijímacímu řízení můžete najít v menu ŠKOLA > ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se můžete obrátit přímo na zástupce ředitele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. 573 501 115.

 

Přípravný kurz k přijímacímu řízení - informace.

Dne 16. 6. začal projektový týden pro skupinu 35 odvážných poutníků Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Vydali jsme se poznávat krásy tajemných hor a rozmanitých kultur do jedné z východně ležících zemí Evropy, na Ukrajinu. Letošní putování, v jehož čele stál pan učitel Vít Zahradníček, trvalo necelých deset dní. Každý z těchto dnů nám přinesl něco jiného. Ať už to bylo poznávání nových míst, lidí, kultur nebo památek, tak se všechny tyto dny nesly na vlně dobrodružství. Cesta vlakem přes Českou a Slovenskou republiku nás zavedla až do nejzapadlejších koutů divoké Ukrajiny, kde jsme spatřili desítky a stovky let neměnný svět vzácné přírody.

Naše putování začalo již v Přerově, odkud jsme vyrazili na cestu. První zastávkou bylo jedno z nejnavštěvovanějších měst Slovenska – Košice. Městem jsme procházeli s prohlídkou a poutavým výkladem pana učitele. Po dalších dvou zastávkách ve městech Čierna nad Tisou a Čop se před námi otevřel výhled na oblast Sijanky. Další den ráno nás čekala mše svatá a následně objevování zdejších vesnic. V tento den začal, jak poutníci nazývají, odklon od civilizace. Začaly dny, kdy pramen vody ve skalách byl požehnáním. Dny soupeření, která skupina získá suroviny od domorodců a uvaří na ohni nejlepší večeři. Také dny plné únavy, úmorných veder i hladovění, ale především to byly dny zdolávání vysokohorských hřebenů s batohem na zádech, kde se projevila vzájemná pomoc a vytrvalost všech poutníků. V druhé polovině týdne jsme zdolali náš cíl, nejvyšší vrchol zakarpatské oblasti jménem Pikuj. Odměnou za nelehký výstup nám byl výhled na Bukovské vrchy, které se rozprostřely před námi. Po náročných dnech v horách přišel čas na sestup dolů. Půlnočním vlakem jsme se dostali k solným jezerům v Solotvině. Slaměnné slunečníky, písečné pláže, bahenní koupele a restaurace byly součástí areálu, kde jsme strávili hlavní část dne. Následovaly stanice Užhorod–Košice–Přerov–Hulín–Kroměříž.

Zmoženi, vyhladověni, zachyceni do spárů poutnictví jsme se vraceli z našich cest. Naučili jsme se vnímat souvislosti, být součástí přírody a poznali místa, kde lidem stačí málo k životu, neboť jsou nasyceni pokorou. Sami v sobě jsme probudili odvahu, která nám pomáhala překonat každý kopec, po kterém jsme stoupali vstříc neznámé krajině. Ocitli jsme se ve světě, který je nám jindy velmi vzdálený a nechali se pohltit jeho nedotknutou krásou.

Z deníku našich poutníků: "Když dech nestačí a nohy neposlouchají - nastává přestávka. Před západem slunce - jsme tady! Po celou dobu nás doprovázely námi tolik oblíbené přeháňky deště. Při vaření večeře nastaly další ztráty (gumových rukavic). Nasytili jsme hladové krky všech členů výpravy a zbytek večera strávili s kytarou u plápolajícího ohně. Meluzína zafukuje do posledních štěrbin našich stanů a my doufáme v probuzení na stejném místě."

Ivana Kopcová

Fotografie.

 

Kromě každodenní rutiny - pádlování, přenášení a koníčkování lodí, vaření a umývání nádobí, stavění a balení stanů - jsme měli možnost společně prožít krásný týden v malebném prostředí řeky Lužnice a tak trochu ochutnat atmosféru blížících se prázdnin.

V pondělí jsme ve Veselí nad Lužnicí převzali lodě a po náležitém poučení a praktickém výcviku absolvovali prvních šest kilometrů řeky. Cílem bylo tábořiště u obce Dráchov.

Druhý den byl náročnější. Čekal nás úsek řeky dlouhý třináct kilometrů se zastávkou v Soběslavi. Nocovali jsme v kempu Pohoda u obce Roudná.

Ve středu jsme sjížděli řeku do jedenáct kilometrů vzdáleného vodáckého kempu Soukeník u Sezimova Ústí. Méně unavení vodáci se ještě vydali na výpravu ke Kozímu hrádku.

Poslední den jsme zvládli odpádlovat devatenáct kilometrů a prohlédnout si historickou část města Tábora. Lodě jsme předávali ve stylovém kempu Country, kde naše vodácké putování skončilo.

Pátek byl dnem návratu do Kroměříže.

Fotografie.

Cílem našeho projektového týdne bylo projít některé naučné stezky v Chřibech a objevovat zajímavosti našeho kraje. Pozorovali jsme přírodu, orientovali jsme se v krajině i na mapě, užívali jsme si nádherné výhledy do krajiny kolem Kroměříže. Přemýšleli jsme také o funkci naučných stezek v krajině a o tom, co nás chtějí naučit a jaká místa vybírají pro naučná zastavení.

Netradiční projektový týden plný zábavy, smíchu, her, ale také pomoci, práce, zamyšlení se a duchovního…

Od pondělí do pátku se devatenáctka odvážlivců sjela do městečka Jevíčko kousek od Svitav. Začali jsme tak týden plný zážitků a hledání sebe sama… Zamýšleli jsme se nad otázkami: kdo jsem já? Čeho jsem součástí? Kdo a co je pro mě nejdůležitější? Jaké mám dary a nedostatky? Čím mohu prospět či ublížit? Co bych v životě chtěl? Jaký je můj sen?... Spali jsme ve stanu, snídali jsme v ranní rose, večer povídali a zpívali u praskajícího ohně…

Dopoledne každého dne jsme naplnili prací – pomocí na faře, s čím bylo potřeba. A že bylo… Sekli jsme trávu, káceli a vykopávali strom, skládali dřevo, bourali zeď, vybourávali odpadní jímku, odváželi kameny, uklízeli kůlnu, vymyli a zprovoznili pokoj pro návštěvy, kopali kanál…
Společným úsilím a tím, že jsme dali všichni ruky dohromady, jsme udělali kus dobrého díla.

To bylo dotvořeno zážitkovým odpolednem, kdy jsme společně hráli hry a aktivity, díky kterým jsme se lépe poznávali nejen mezi sebou… Hráli jste už někdy třeba lidské kalčo? Volejbal bez ruk? Vodní balónkovou bitvu? Vařili jste guláš v kotlíku na ohni? Podávali si inzerát? Lezli na hradby? Psali po sobě navzájem? Pili jste široko daleko nejčistší vodu ze studánky uprostřed lesů? Prožili jste mši v opuštěné hřbitovní kapli u poustevny?...

Tohle a ještě mnoho dalšího jsme prožili. Bylo to nezapomenutelné… Bylo to krásné… Tak třeba někdy zas… 

0776

Fotografie.

Mše svatá v kapli Panny Marie zahájila ve středu 14. června letošní nejdéle trvající projekt, pouť do Santiaga de Compostela. Po bohoslužbě a rozloučení s blízkými jsme zaujali svá místa v autobuse a vydali se na západ. Už první hodiny jízdy pro nás znamenaly velkou zkoušku, způsobenou jak velkým horkem, tak nedostatkem klidu a soukromí. Noc přinesla další výzvu, a to usnout, případně usnout bez rizika nepohyblivého krku nebo dalších doprovodných jevů tohoto druhu cestování.

Každý z nás se na pouť vydal z různých důvodů. Samotná pouť nezačala odjezdem, ale v srdcích každého z nás už v předešlých měsících. Všichni byli plní očekávání už ode dne odjezdu – 14. 6. 2017. Před odjezdem jsme se posilnili mší svatou v kaple Panny Marie v naší škole.

V rámci každoročního projektového týdne se ve dnech 14.–26. června uskutečnila také pěší pouť do španělského Santiaga de Compostela. Projektu se zúčastnilo 74 studentů za doprovodu 5 pedagogů. Autobus účastníky dopravil do španělského městečka Ponferrada a odtud vyšli studenti na pouť do 210 km vzdáleného Santiaga. Každý den na ně čekala průměrně 30 km dlouhá etapa. Během pěšího putování se vytvořilo pěkné společenství, studenti měli možnost účastnit se každý den mše svaté, společné modlitby a duchovního programu.

V pondělí jsme matematický projektový týden zahájili pozdravem matematiků ABERO, řešili jsme hidoku či logické úlohy s názvem zebra. Einsteinova hádanka byla natolik obtížná, že jsme ji museli dokončit doma.

Úterý jsme věnovali luštění šifer. Přestože jsme narazili na nedostatky ve znalostech Morseovy abecedy, uspořádali jsme soutěž o nejlepšího dešifrátora. Poté jsme sledovali film Kód Enigmy.

Ve středu jsme ve škole moc nepobyli. Nejdříve jsme se naučili základy statistického šetření a pak jsme byli vysláni „do terénu“, abychom sbírali odpovědi na otázky, které jsme si museli sami vymyslet. Byli jsme rozděleni do skupin, přičemž každá skupina se ptala 60 respondentů na tři otázky. Zjištěné údaje jsme pak zanesli do tabulek a grafů a z celého průzkumu jsme vyvodili patřičné závěry.

Výsledky našeho statistického šetření jsme svým kolegům odprezentovali ve čtvrtek. Každý pak vystoupil s prezentací o slavném matematikovi. Zazněla jména jako Pythagoras, Euklides, Pascal, Rubik nebo Villani.

Pátek byl opět plný matematiků a různých matematických zajímavostí. Seznámili jsme se s Fibonacciho posloupností, kterou můžeme najít všude kolem nás, například u rostlin, květů či šišek.

Václav Kučera 2.C, Jaromír Fuksa 2.C, Nikola Kopečková 3.B

 

Snad si každý něco z tohoto týdne odnesl, ať už to byl entuziasmus do dalšího bádání v této oblasti nebo podnět k budoucímu směřování či alespoň respekt k práci lidí, kteří se pomocí matematiky snaží zlepšit svět. Jsem přesvědčen, že nikdo z nás nebude pohlížet na matematiku jako na nutné zlo, když jsme se přesvědčili, že ji nemusíme hledat jen na papíře.

Václav Kubíček 3.A

 

 

 

 

 

 

V rámci dlouhodobé spolupráce mezi učiteli ruského jazyka Arcibiskupského Gymnázia Kroměříž a Gymnázia Kroměříž pokračovaly společné akce i v závěru tohoto školního roku v rámci projektového týdne. Připravili jsme a úspěšně zrealizovali virtuální putování po Rusku, při kterém měli možnost se vzájemně poznat žáci obou škol, spolupracovat v týmu a představit gymnázia. Při našem cestování jsme se vraceli i do historie našich zemí v těžkých dobách druhé světové války. Hovořili jsme o státních symbolech Ruské federace, naučili se nové písně. Při procházce městem jsme se vypravili na místa spojená s ruskou historií či prostředím . Nezapomněli jsme ani na soutěže, filmy, hudbu a velký svátek v Petrohradě „Алые паруса“. Kromě tohoto města jsme navštívili i Moskvu, Samaru a Norilsk. Zajímavá byla i přednáška novináře a spisovatele Milana Syručka o jeho celoživotních poznatcích například při jednáních Reagana a Gorbačova. Těšíme se už nyní na další akce ve školním roce 2017/2018. 

A.Trávníček, D.Slavičínská, E.Volkovová

1) Ve dnech 19. - 23.června se 39 studentů AG zúčastnilo projektu: Polsko místa bolesti a slávy.

2) Společné foto:

0750
3) Nyní se už jen dívejte:

 

V pondělí jsme navštívili Malý svět techniky U6 v Ostravě, mimo jiné místo natáčení soutěžního pořadu Úžasný svět vědy.

V úterý dopoledne jsme navštívili důl Michal – absolvovali jsme prohlídkový okruh Cesta havíře do práce a zázemí. Úterní odpoledne jsme strávili v Hornické muzeum v Landek parkuDůlní expozice s fáráním do dolu v původní těžní kleci, Expozice báňského záchranářství, Povrchová expozice báňské razicí a dobývací techniky, Expozice Historie důlní dopravy.

Ve středu jsme prohlédli Velký svět techniky.

Ve čtvrtek jsme byli v Dolní oblasti Vítkovice – absolvovali jsme kombinovaný prohlídkový okruh tj. Kombinace Vysokopecního okruhu včetně návštěvy Bolt Tower a Uhelného okruhu. 

Další fotografie.

Během našeho rakouského projektu ERLEBE ÖSTERREICH! jsme měli možnost seznámit se s rakouskými reáliemi, vídeňskými památkami, světoznámými rakouskými firmami, srovnávali jsme rakouskou němčinu s výrazy v Hochdeutsch, sledovali přípravu typických kulinářských specialit, objevili jsme bohatou historii vídeňských kaváren a vyznáme se v různých druzích kávy (pozor na Wiener Kaffee), inspirovali se v malířském projevu Gustavem Klimtem. Jeden den také probíhala kuchařská show, jejímž výtečným výsledkem v podobě císařského trhance jsme potěšili nejen pana Ondráčka (video).

Poslední den jsme v duchu názvu projektu vyrazili zažít Rakousko, konkrétně metropoli Vídeň. Fráze a slovní zásobu jsme beze zbytku využili při plnění tzv. výzev- např. suverénní objednávce v němčině v Café Landtmann... Ab jetzt: Kein Problem!

 

V kabinetu NJ budou k dispozici i námi vytvořené hry k zpestření výuky němčiny:

Erkenne Österreich! nebo Österreichisches Deutsch 

Poznat, hledat, vytvořit, nacvičit, předvést. To jsou slovesa, která vyjadřují náplň projektu Průvodcem v Květné zahradě. Studenti nejprve poznávali Květnou zahradu a následně hledali způsob, jak přiblížit dětským návštěvníkům sochy ze zahradní kolonády. Učinili tak nakonec prostřednictvím příběhu o Amorovi a Psýché. Studenti si připravili představení jednotlivých soch, vyprávění či dramatizaci příběhu nešťastné Psýché a drobné úkoly, které souvisely s příběhem. Velkou péči věnovali nácviku, aby jejich průvodcovský pokus dopadl opravdu na výbornou. Projektový týden uzavřeli programem pro žáky kroměřížských škol. Tohoto programu se zúčastnilo 101 žáků, kteří tak měli možnost prožít návštěvu Květné zahrady netradičním způsobem.

Aranka Řezníčková

Projekt nás zavedl do krajiny v okolí Kroměříže. Známe ji a neznáme současně. Pro mnohé byla navštívená místa objevem nečekaných scenérií, překvapivých zákoutí i nových druhů rostlin. Těm jsme se totiž z více příčin věnovali přednostně. Počasí bylo horké a cesty mezi poli vyprahlé. Ale i to přispělo k pochopení vztahů, které v naší přírodě panují, stejně jako některých z těžkostí, s nimiž se její obyvatelé musejí vlastními silami vypořádat.

Objevovali jsme souvislosti, pátrali v krajině po otiscích minulosti, dozvídali se o účincích rostlin na naše tělo i o tom, co je jedlé a co jedovaté, dotýkali se změn tak četných a mnohovrstevných jako jsou spletité nitky dějů, jež je utkaly či narýsovaly. Trnitým houštím prapodivných názvů jsme se prokousávali k poznání, vyprávěním příběhů k pochopení. Nebylo všechno skvělé, vedro bylo festovní, stezky prašné a dlouhé, výklady úmorné a rostliny přemnožené. Ale ti, kteří vydrželi týden na cestách, byli odměněni vědomím, že existuje i jakýsi jiný svět, než je ten, který denně potkáváme.

0731

zbylí účastníci projektu

 

0731

pětiprstka hustokvětá 

 

0731

štětka lesní

V rámci projektového týdne se skupina 24 studentů našeho gymnázia v neděli ráno vydala na šestidenní cestu do střední Anglie. Cílem bylo známé univerzitní město Oxford, ve kterém jsme na tři noci získali azyl v místních multikulturních rodinách.

Pondělí 19.6. 2017

Ráno po přejezdu trajektem z kontinentu do Anglie nás čekala prohlídka Oxfordu, univerzitních kolejí a zahrad a zejména návštěva koleje Christ Church, známé fanouškům Harryho Pottera svou velkou jídelnou. Odpoledne následovaly nezbytné nákupy v centru a prohlídka přírodovědného muzea. Večer byl ve znamení prvního seznámení s rodinami.

Úterý 20.6. 2017

Po snídani v rodinách nás čekal celodenní výlet na Avebury, což je největší kamenný kruh na Britských ostrovech. Dále jsme pokračovali na nejznámější megalitickou památku světa, mystické Stonehenge, kde právě vrcholily přípravy na oslavy letního slunovratu. Poté jsme cestovali do Old Sarum, starobylé pevnosti z doby železné a místa první salisburské katedrály. Odtud vedla naše cesta do města Salisbury s jeho slavnou katedrálou a návrat do rodin.

Středa 21.6. 2017

Den začal dopoledním výletem do Stradfordu, prohlídkou rodného domu Williama Shakespeara a odpolední cestou do městečka Warwick, kde se nachází stejnojmenný rozlehlý hrad. Zde mohli zájemci shlédnout výstřel ze středověkého katapultu, nádherně vybavené komnaty, rytířské sály a další prostory, které středověký hrad nabízí.

Čtvrtek 22.6. 2017

Poslední den poznávání krás Anglie. Po rozloučení s rodinami nás čekala celodenní návštěva Londýna. Horké počasí se konečně umoudřilo a naše výprava zahájila pěší cestu na břehu Temže u londýnského obřího kola, procházkou kolem budov parlamentu, Westminsterského opatství, přes Whitehall, kde právě probíhala polední výměna královských stráží. Po odpočinku v nádherném parku St.James se nám nedaleko otevřel pohled na průčelí Buckinghamského paláce. Odpoledne nás čekala prohlídka rušného centra města přes Trafalgar Square, Leicester Square, Picadilly Circus, nákupy v Oxford Street nebo prohlídka Britského muzea. Přes Čínskou čtvrť jsme došli do slavné Covent Garden a na závěr nás čekala plavba lodí po Temži směrem ke stanovišti autobusu. Cestou po řece jsme mohly pozorovat další památky, které nám Londýn nabízí, např. St. Paul´s Cathedral, The Globe, Tower of London, Tower Bridge a další. Večer nás čekal přejezd trajektem zpět směrem do České republiky.

Pátek 23.6. 2017

Čekala nás celodenní cesta zpět přes Francii, Německo a návrat do Kroměříže ve večerních hodinách.

Celá poznávací cesta byla úspěšná a naplnila cíl poznat zemi, jejíž jazyk se učí všichni studenti. Viděli jsme světově proslulé památky, nasáli atmosféru malebných britských měst a rušných metropolí. Vyzkoušeli jsme si komunikaci v anglickém jazyce nejen v rodinách či při nákupech a krátce nahlédli do anglických domácností.

 Mgr. Iveta Peňasová

Pestrý týden, kdy studenti a studentky se zájmem o umění a psychologii rozvíjeli různé složky své osobnosti.

Zkoumali tajemství písma, rozvíjeli jazykové schopnosti, poznali skupinu mladých lidí z Izraele a společně s nimi sportovali, vydali se na scooter-trip.

Malovali své myšlenky, zabývali se svými pocity a preferencemi, reakcemi v extrémních situacích a řešením každodenních záležitostí.

Pestrý týden, na jehož konci si studenti a studentky AG KM odnesli nejen svůj osobní bio- strukturogram.

tedy víc než pouhý divák, ale jako aktivní účastník vytvářející v prostoru galerie vlastní umělecké dílo (k čemuž neváhá použít vlastní tělo - tedy v podstatě jediný fyzický prostředek, kterým v té chvíli disponuje).  Toto dílo je pak samozřejmě něčím víc, než pouhou performancí, neboť nejenže aktivně komunikuje s těmi zde původně instalovanými, a aniž by je negovalo, přetváří je v něco živého (zde v přeneseném i v doslovném slova smyslu), ale zároveň vyžaduje diváka, který je schopen spatřit jej ve správném úhlu (myšleno matematickém) a tím ho teprve realizovat (viz foto).

 Zdánlivá nevyváženost jednotlivých složek projektu (ne pouze oněch tří v názvu obsažených, ale i dalších - „skrytých“) se začne jevit zcela jinak, pokud přijmeme tezi, že tyto na účastníka působí nejen v době jeho (fyzické) přítomnosti na samotné akci, nýbrž dochází k procesu jejich doznívání (či naopak posilování) také mimo ni. Při takovémto způsobu chápání pak tedy ani absence některých účastníků (projevivší se obzvláště v pozdějších fázích projektu) nemusí být nutně vnímána jako jejich úplná nepřítomnost - ačkoli ani tento úhel pohledu nelze považovat za argument proti jejich následné penalizaci výchovným opatřením (ostatně i tuto penalizaci lze při důsledné aplikaci projektu coby celku reflektovat jako jeho součást a tedy za gesto spíše umělecké než výchovné).

 Právě tato nutnost chápat určité aspekty našeho projektu ne jako pouhé prostředky k dosažení cíle (či dokonce jen jeho doprovodné jevy), ale jako cíle samotné, lze vysledovat i v rozsáhlé fotodokumentaci (pořízené Z. Zavadilovou), přičemž ani ta pochopitelně v tomto kontextu nezůstává jen jakousi přílohou, ale stává se součástí díla jako celku (viz přílohy).

 

 Tolik tedy úvodem. V následujících kapitolách bych rád podrobněji rozebral jednotlivé projektové dny, v nich poznávaná výtvarná, literární a případná další (umělecká) díla současně s komentáři studentů k nim (včetně případné diskuze). Než však přikročíme k obsahu pondělního dne, pokusme se přenést do doby předcházející samotnému projektu a začít tím, že

(Z důvodu přílišné obsáhlosti celé zprávy z ní byla vybrána pouze náhodná ukázka - kompletní text je možno nalézt zde)

0714

0714

0714

0714

0714

Další fotografie.

Místo konání: Arcibiskupské gymnázium, učebny A3, A4

Garant: Alexandra Filipová

Počet studentů: 5

Tento projektový týden se nesl v duchu anglických svátků a tradic.

Prostřednictvím videokazety studenti nahlédli do tradiční britské rodiny, která je seznámila s britskými svátky -  New Year´s Eve, Valentine´s Day, Easter, Halloween, Guy Fawkes Night, Christmas.
Dozvěděli se o jejich původu a zvycích, kterými se dnes tyto svátky slaví.
Studenti srovnávali slavení svátků u nás a ve Velké Británii.

Rovněž procvičovali gramatiku a slovní zásobu se zaměřením na požadavky maturitní zkoušky (úroveň B1).

Příjemným zpestřením bylo sledování dvou příběhů Hercula Poirota v anglickém originálu, které připravil Václav Košůtek ze 3.C. 

Vzhledem k malé účasti byla výuka intenzivní.

Studenti byli aktivní a projevovali zájem o probíranou látku.

0713

Během tohoto projektu jsme po tři dny pobývali v lázních Luhačovice, kde jsme odebrali chemické vzorky z 9 pramenů, z nichž dva prameny byly v tuto dobu vyschlé, což je takové znamení, že opravdu se Morava potýká s nedostatkem podzemních vod. Např. pramen Ottovka,což je jeden z nejznámějších pramenů

Vody jsme analyzovali přímo na místě např. pramen Jubilejní, který je velmi silný nebo Dr. Šťastného, který snad chutnal pouze někomu jako např. vedoucímu projektu

Ve středu jsme pak navštívili firmu Vincentka, která zpracovává nejznámější pramen Vincentka. Firma vodu stáčí do lahví a dále pak vodu destiluje, tak aby z zvýšila koncentraci solí a z nich pak vyrábí kapky do nosu, pastilky a sirupy proti kašli.

Ve čtvrtek jsme analyzovaly vzorky v chemické laboratoři na sloučeniny síry.

V pátek jsme pak prezentovali v učebně osobnosti, které jsou s Luhačovicemi spojené buď svým léčebným pobytem(Leoš Janáček,Bedřich Smetana a další) nebo s vybudováním lázní(MuDr Veselý,Dušan Jurkovič a další)

Já jsem Hospodin a nikdo jiný – zní jako refrén boží slovo v liturgii.

Začnu úvahami, starými zhruba nějakých 23 let. Úvahy se týkaly mého působení zde na AG. Tehdy jsem si říkal, musí to být škola hlavně na vysoké úrovní vědecké, aby obstála! A je to pravda. Ale, jak stárnu, tak se ptám: „A k čemu ta věda má sloužit, v čem má obstát, s kým konkurovat?“ Proč ji vlastně děláme? A dám velmi jednoduchou odpověď – abychom uměli lépe žít. A co to znamená lépe žít?

A pomůckou nám může být již zmíněný refrén: „Já jsem Hospodin…“

Kdo je Hospodin? My víme, že je to trojjediná bytost. A zde je něco, co nám hodně napoví, v čem je skutečná kvalita života. Hospodin je jediná bytost, ale prožívá v sobě osobní vztahy a zároveň navenek tvoří svět. Jsme-li k jeho obrazu, nebudeme šťastní ani nebudeme dobře žít, když nebudeme mít a rozvíjet vztahy. Nemyslím teď na ty politické, či ekonomické, které často jsou postavené na prospěchu, něco za něco. Anebo když se holedbám tím, že se mi podařilo uzavřít výhodnou smlouvu, protože ten druhý byl hloupější než já. Myslím na ty nejobyčejnější vztahy se sousedem v lavici, s učitelem, s rodiči, s dítětem. A nežijme v chiméře, že jsme povolání zachránit celý svět, ne, jsme povolání žít na tom malém kousku světa. Ono kdysi bylo, že se podařilo posunout další generaci hodnotu malého statku a není to ani dnes jinak, byť žijeme v iluzi, že celý svět máme v obýváku. Pokud věda slouží rozvoji a lepším vztahům, má velké opodstatnění. Pokud, milý mladý příteli, tě věda, poznání vede k nadutosti a pohrdání těmi, kdo jsou vedle tebe, pak se zastav a popřemýšlej ne nad školou, ale nad sebou.

„Já jsem Hospodin…“ Kdo je Hospodin? Jaký vztah? Vztah Lásky!

První křesťané velice silně křičeli: „tak Bůh miloval svět…“

Je taková závorka v bibli. První její část je 1Moj 6,5–t:11–13, kdy se Bůh dívá na svět člověka, jak postupuje zlo a litoval, že stvořil člověka a trápil se ve svém srdci. Druhá závorka je v 1Jan 2,15–16 „nemilujte svět ani to, co je ve světě,“ a přesto Kristus v rozhovoru s Nikodémem řekne, že miluje svět. Bůh miluje svět a to takový svět, který je těžko milovat.

Každý řekne, nemám rád pýchu, ale když ona je ve mně. Pak to není tak jednoduché, přece chci být milován. Nemám rád chamtivce, ale stačí se podívat do zrcadla a vše vypadá jinak. A najednou je tady otázka, to máme milovat pouze ty bezúhonné? Nemáme náhodou snahu napovídat Bohu, koho má, a nemá milovat? Zkusme to ještě vyhrotit. Ve Francii byl zavražděn otec Žak, starý 84 let. Zastupoval mladého kněze, který odjel na dovolenou. Všichni, i když jsme ho nikdy neviděli, nemáme problém ho milovat. Den na to oznámili jméno vraha, byl jim 19 letý mladík, podřezal mu krk. Jaké jsou v té chvíli v nás pocity, koho má Bůh milovat? Rodí se v nás hněv. A vzniká tak dilema. A tu zaznívají slova: „Já jsem Hospodin…“ Láska je víc než zloba. Pokud by věda měla vést ke zlobě a hněvu, pak se zastavme. Naopak Hospodinova absolutní věda a poznáni nás vedou v Kristu úplně jinak. Nesouhlasí se zlem, ale osvobozuje svět a nás zvláštním nástrojem.

Ano Kristus je Mesiášem, spasitelem, ale s křížem. To je absolutní novota. To tu ještě nebylo – spasitel, zachránce – a s křížem. Ne, že musí, ale že se k tomu dobrovolně odhodlá, protože to považuje za nejúčinnější cestu.

Chce zachránit člověka účinně, dnes bychom řekli efektivně. Nejenom na oko. Proto hledá nástroj a to nejúčinnější na náš problém. Když je někde tma, tak rozsvítíme, když je někde hloupost, pak tam pošleme učitele, když je někde hřích, pak Bůh sahá po kříži coby nejúčinnějším nástroji. Odkud to pochopení?

Protože do takového Boha se nelze nezamilovat. Boha, který dává svůj život, ne proto, že mu ho berou, ale proto, že On ho dává. Není možné nemít rád, pokud se člověk nad tím pozastaví.

Když ho vidíme s křížem, máme pocit obrovské svobody. Je to Bůh, který mě k ničemu nenutí, neuvaluje na mě otroctví. Ovšem čím více hledím na jeho kříž, tím více vnímám a objevuji jeho moc nade mnou. Není to však moc síly, ale moc lásky. Jeho moc nade mnou má pramen v lásce. Jakmile jde na kříž, sám se stává otrokem. Bůh mě doslova přemáhá svou láskou a to je něco, co skutečně léčí. Jedině láska mění člověka a je schopna měnit člověka. Pokud nás věda nepovede k tomu, jak silná je oběť a k poznání významu oběti, pak se zastavme, protože nás neučí lepšímu životu.

Víte proč to říkám? Protože církevní školy – a zvláště AG v Kroměříži – takovým postojům vždy učilo a přeji mu, aby tomu tak bylo i nadále.


zpět na článek

Emailová adresa pro omluvenky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace z vnitřního řádu DM k omluvenkám:

Odjíždí-li žák/student z DM během týdne na přání rodičů, musí předem předložit písemnou omluvenku, kterou rodiče (zákonný zástupce) podepíší. Omlouvat žáky/studenty lze také elektronicky na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

sobota, 17 srpen

pondělí, 26 srpen

úterý, 27 srpen

27.8. - 30.8.

čtvrtek, 29 srpen

úterý, 03 září

středa, 11 září

 

Zobrazit rozvrh.

Od roku 2004 působí na AG tým prevence. Jde o skupinu složenou z ředitele školy, vedoucího vychovatele domova mládeže, školního kaplana, jáhna, metodika prevence a zájemců z řad pedagogického sboru a vychovatelů. Smyslem týmu je koordinovat preventivní činnost na AG, vzájemně se informovat o novinkách z oblasti prevence, spolupracovat při tvorbě projektů i při realizaci minimálního preventivního programu. Tým spolupracuje se SPAGem např. při realizaci Dnů bez závislostí.

V současné době se tým prevence schází jednou za měsíc ve složení Karel Gamba, Josef Grepl, Petr Káňa, Jan Košárek, Aranka Řezníčková, Jan Sovadina, Ondřej Talaš.

Školní kaplan

P. Mgr. Petr Káňa

Kontakt: konzultace dle individuální dohody

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • konzultace se studenty, rodiči a pedagogy v obtížných a specifických situacích
 • řešení výchovných a výukových problémů

Kariérový poradce

Mgr. Libor Ondráček

Kontakt: konzultace dle individuální dohody

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 115

 • kariérové poradenství studentům, konzultace se studenty a případně rodiči v oblasti dalšího studia a uplatnění na trhu práce
 • informační vstupy při vyplňování přihlášek na VŠ
 • krizová intervence u studentů, kteří mají nesnadnou volbu povolání
 • trh práce
 • studijní předpoklady

Výchovný poradce a metodik prevence

PaedDr. Aranka Řezníčková

Kontakt: konzultace dle individuální dohody

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 127

 • zajišťuje komunikaci a spolupráci při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mezi rodinou, školou a dalšími odborníky (pedagogicko-psychologické poradny apod.)
 • shromažďuje dokumentaci žáků s SVP
 • spolupracuje s rodinou a učiteli při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka a jeho vyhodnocení
 • koordinuje práci týmu prevence a zajišťuje prevenci rizikového chování mládeže ve škole

Koordinátor péče o nadané, asistent

Bc. Veronika Šišková

Kontakt: konzultace dle individuální dohody

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 573 501 123

 • Práce s výjimečnými  žáky
 • Kompenzační pomůcky
 • IVP pro nadané žáky

Motto: V dobrých třídách se dobře učí (žákům i učitelům).

Učení přináší nejlepší výsledky tehdy, když se žáci cítí ve škole bezpečně: nikdo se jim neposmívá, mají pěkné vztahy se spolužáky i s učiteli, nebojí se ptát.

Taková atmosféra je výbornou prevencí rizikového chování a vzniká součinností všech zaměstnanců i žáků školy. Preventivní činnost na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži má na starosti tým prevence, úzce propojený s činností výchovných poradců.

Přesto mohou nastat situace, že si nevíte rady – třeba s tím, že učení nejde, jak by mělo, přijdou osobní nebo rodinné problémy. V tom případě se prosím obraťte na třídní učitele, výchovné poradce či školního kaplana. A může se stát, že je příliš těžké přijít osobně – pak použijte schránku důvěry, která je součástí elektronické žákovské knížky (www.iskola.cz), nebo bezplatnou telefonickou linku bezpečí (www.linkabezpeci.cz, 116 111).

 

Během týdne je při pastoračním centru po celý den otevřená čajovna. Je to klidné místo, které studenti i zaměstnanci využívají k neformálním setkáním při dobrém čaji, kávě... Odpolední obsluhu zajišťují samotní studenti, kteří čas od času připraví například čerstvé vafle, palačinky nebo muffiny. Probíhají zde také pravidelné snídaně po čtvrteční mši svaté.

cajovna

 

 

Cíle projektového týdne:

Projektově zaměřená výuka, kterou si v daném školním roce žák volí dle aktuální nabídky. Projektový týden nabízí výuku bez zvonění, zaměřenou na praktické dovednosti a vědomosti. Jedná se o „jinou“ formu výuky. Žáci se do projektů přihlašují dle svého zájmu napříč ročníky, samotné projekty probíhají vždy poslední celý týden v červnu.

V rámci projektů probíhají zahraniční výjezdy, vědecké exkurze, netradiční formy výuky, sportovní, literární, výtvarné, jazykové nebo hudební aktivity.

Pravidla projektu:

Projekty jsou primárně určeny pro žáky školy včetně maturantů.

Další zájemci se mohou účastnit jen v případě spoluorganizace, potřeby odborníka na program, výjimečně doplnění kapacity.

Projekt se realizuje dle navrženého scénáře a ceny, vyhlášené v průběhu podzimu a ledna.

Projektově zaměřená výuka obsahuje výstupy – dovednosti a vědomosti, které si žák musí osvojit. S výstupy jsou žáci seznámení před začátkem projektu. Výstupy projektu specifikuje garant projektu individuálně, podle konkrétní náplně projektu.

K úspěšnému projektu patří prezentace projektu, zpracování zprávy, nástěnky, webová prezentace atd. Samotná prezentace není výstupem projektu.

Projekty organizují učitelé a vychovatelé školy, případně další zaměstnanci.


Výstupní zprávy a fotografie z projektového týdne 2019

Výstupní zprávy a fotografie z projektového týdne 2018

Výstupní zprávy a fotografie z projektového týdne 2017

Přehled projektů předchozích let.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži dlouhodobě spolupracuje s tzv. partnerskými školami a organizacemi nejen v naší zemi, ale i v zahraničí.

Družební školy:

• Slovensko

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku – video

Gymnazium sv. Františka z Assisi v Žilině

• Německo

Marien-gymnasium Kaufbeuren

Egbert gymnasium Münsterschwarzach

• Rakousko

BRG Krems

• Polsko

Zasadnicza Szkola Zawodowa Piekary Slaskie

• Izrael

The New Municipal High School in Herzliya

Další organizace a instituce:

Arcibiskupství olomoucké – zřizovatel

Město Kroměříž

Kristýn služebník

Mensa – AG je škola spolupracující s Mensou

Pastorační dům Velehrad, Dolomity

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se můžete obrátit přímo na zástupce ředitele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 573 501 115.

Školní jídelna

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Jídelna Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži poskytuje kvalitní celodenní stravování pro studenty z Domova mládeže AG, obědy žákům a zaměstnancům AG, CZŠ a jiných kroměřížských SŠ i obědy cizím (externím) strávníkům.

Ceny celodenního stravování pro žáky ubytované na DM AG:

 • snídaně 18 Kč
 • oběd 28 Kč
 • večeře 21 Kč

Cena oběda pro studenty ze škol zřízených obcí nebo krajem je 35 Kč (krácená dotace z MŠMT), pro žáky CZŠ do 11 let (menší porce) je cena oběda 24 Kč. Platbu stravného proveďte na účet 2268721369/0800 pod příslušným VS.

Cena oběda cizích strávníků na předplacený čip je 65 Kč.

Podrobnější informace jsou k dispozici na pokladně školní jídelny.

Doba výdeje stravy:

 • snídaně: 6.30–7.30
 • obědy: 12.00–14.15
 • cizí strávníci (do jídlonosičů) 10.30–12.00
 • cizí strávníci (výdej na talíř) 11.00–12.00
 • večeře: 16.50–17.30

Kontakty:

Pokladna školní jídelny – Mgr. Bc. Václav Večeře: tel. 573 501 128, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • rušení objednané stravy v případě nemoci strávníka
  (lze i na sekretariátu školy tel.: 573 501 111 a ubytovaní na DM: 573 501 112)
 • informace o platbách
 • hotovostní dobíjení, pořizování a vracení čipů a karet:
  pondělí a středa 10.30–12.00, 12.30–14.00

Vedoucí školní jídelny a kantýny: tel. 573 501 113

 • podněty ke stravování
 • konzultace mimořádných stravovacích akcí

 

Školní kantýna

Součástí školní jídelny je kantýna s širokým sortimentem potravinářských výrobků.

Kantýna dále nabízí:

 • denní menu za 65 Kč
 • chlazené vakuované jídlo do mikrovlnné trouby
 • knedlíky
 • zákusky
 • široký sortiment rychlého občerstvení a potravinářských výrobků

Otevírací doba: v pracovní dny od 8.00 do 14.00

Kontakt:

Kantýna: tel. 573 501 153

 • objednávky chlebíčků a dalšího sortimentu

 

Pronájem prostor

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži nabízí pronájem prostor jídelny k pořádání akcí, oslav, svatebních hostin apod. Po dohodě s vedoucím školní jídelny je možné zařídit i přípravu jídla a obsluhu na tyto akce.

V případě zájmu kontaktujte vedoucího školní jídelny, paní Marii Romanovou (tel. 573 501 113).

jidelna

{components /kontakty/}

Domov mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (dále jen DM AG) spadá pod Arcibiskupské gymnázium, katolickou církevní školu gymnaziálního typu, která byla znovuotevřena 1. 9. 1991. Zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Cílem vzdělávacích, výchovných, ubytovacích a stravovacích služeb na AG je všestranný harmonický rozvoj studentů AG v duchu křesťanství.

DM AG zajišťuje studentům ubytování s vhodnými podmínkami pro celkový rozvoj osobnosti studenta, umožnit rozvoj duchovního života a zajistit svědomitou přípravu na vyučování. Ve volném čase poskytuje DM AG příležitosti pro kulturní i sportovní aktivity. Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně AG.

domov mladeze

Studenti AG mají během školního roku možnost navštěvovat širokou nabídku zájmových aktivit. Tu vytvářejí učitelé a vychovatelé AG. Není nutné se předem závazně hlásit, je možné docházet pravidelně nebo i jednorázově dle časových možností studentů. Účast v zájmových kroužcích je bezplatná, pouze u některých aktivit žádáme drobný příspěvek na opotřebení a zničení materiálu (např. lukostřelba). Jednotlivé aktivity mají pevný rozpis – konkrétní dny a časy konání. Podrobný rozpis zájmových aktivit a kroužků je v sekci „Domov mládeže“.

Volnočasové kroužky na AG

 • Florbal chlapci
 • Karate
 • Lezení na umělé lezecké stěně
 • Posilovna
 • Japonština
 • Programování
 • Praktická fotografie

Volnočasové kroužky na DM

 • Biologické okénko
 • Cestovatelské besedy
 • Florbal dívky
 • hAGios
 • Historické tance
 • Historický šerm
 • Hokej
 • Lukostřelba
 • Media Vita
 • Modelář
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Sportovní aktivity
 • Volejbal

Pastorační centrum Pod Věží na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži vzniklo z původního Pedagogicko-metodického centra, založeného v roce 1998. Od roku 2002 zde pracují pastorační asistentky, jejichž zaměstnavatelem je Arcibiskupství olomoucké. Mezi základní a stěžejní aktivity Pastoračního centra Pod Věží patří vytváření duchovního zázemí pro studenty a organizování akcí a programů oslovujících veřejnost, které mají poslání nejen evangelizační, ale také přispívají k širší propagaci školy.

Co si pod tím můžete představit konkrétně? Ve spolupráci se školním kaplanem nabízíme studentům našeho gymnázia, případně dalším zájemcům, přípravu ke svátostem (křest, svaté přijímání, biřmování), zapojení se do duchovních aktivit během liturgického roku (živý růženec, adventní a postní aktivity, sbírky pro potřebné, duchovní obnovy, poutě, meetup, večery chval). Na pastoračním centru si také studenti i zaměstnanci mohou vypůjčit knihy a DVD s duchovní tematikou.

Pastorační centrum také organizuje akce pro veřejnost, a to zejména vánoční programy pro žáky základních škol, zajímavé přednášky, duchovní obnovy i prohlídky školy a kaplí během Noci kostelů.

pod vezi

Svátosti Nového Zákona ustanovil Kristus a je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, smíření, pomazání nemocných, kněžství, manželství. Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana (KKC 1210).

Studenti, kteří chtějí prohloubit svůj život z víry, se mohou přihlásit u školního kaplana nebo na pastoračním centru k přípravě na slavení následujících svátostí:

Svátost křtu

 • Příprava trvá jeden rok a je zaměřena k poznání Ježíše Krista a jeho učení.
 • Je první svátostí, ve které Bůh člověku odpouští jeho hříchy a dává mu zakusit Otcovskou lásku.
 • Je určena dosud nepokřtěným studentům, součástí je příprava k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie.
 • Přihláška ke křtu.

Svátost biřmování

 • Příprava trvá jeden rok a je zaměřena k přijetí darů Ducha Svatého.
 • Je svátostí křesťanské dospělosti, skrze kterou Bůh uschopňuje člověka k zodpovědnosti za svoji víru a k vydávání věrohodného svědectví života o Ježíši Kristu.
 • Přihlásit se mohou studenti od 2. ročníku.
 • Přihláška k přijetí svátosti biřmování

Svátost eucharistie (první svaté přijímání)

 • Příprava trvá jeden rok a je zaměřena k poznání Ježíše Krista a jeho učení.
 • Je svátostí, ve které Ježíš Kristus svým učedníkům nabízí sám sebe za pokrm.
 • Je určena pokřtěným studentům, kteří Ježíše dosud v této svátosti nepřijali.
 • Přihláška k 1. svatému přijímání.

Svátost smíření

 • Příprava trvá jeden rok a je zaměřena k poznání Ježíše Krista a jeho učení.
 • Je svátostí, ve které Bůh člověku odpouští jeho hříchy a dává mu zakusit svoji milosrdnou lásku.
 • Je určena pokřtěným studentům, kteří se připravují na první svaté přijímání.

Meetup je akce určená pro studenty AG a mladé z děkanátu Kroměříž. Koná se každý první pátek v měsíci.

Pro studenty gymnázia začíná program v 15.00 srazem u o. Petra, od 19.00 do 22.00 probíhá program s mladými kroměřížského děkanátu. V případě potřeby je možnost přespání do soboty na domově mládeže.

Program je vždy orámován vybraným duchovním tématem a je složen z modlitby, sdílení, společných aktivit i občerstvení a odpočinku.

Získání více informací nebo přihlášení pro studenty AG je možné na pastoračním centru nebo u školního kaplana.

Večery chval se konají vždy 3. středu v měsíci v kapli sv. Stanislava od 19 do cca 20.30 hodin. Tuto modlitbu doprovází chválová kapela a řečník. Studenti mají možnost aktivně se zapojit do jejich přípravy.

Termíny ve školním roce 2018/2019

2.–3. 11.
7.–8. 12.
5.–6. 4.
3.–4. 5.
7.–8. 6.

 meetup

program v kaplich

Čím se liší církevní škola od ostatních škol?

Církevní škola poskytuje studentům nejen kvalitní vzdělání, aby je připravila na další studium na vysoké škole, ale díky svému křesťanskému zaměření se snaží studenty i vychovávat, duchovně formovat a v rámci školní i mimoškolní činnosti jim předkládat dobré morální i lidské hodnoty.

Dnes není běžné, aby se ve školství kladl důraz na výchovu k přirozeně dobrým lidským hodnotám. Církevní školy se snaží, aby byl podporován rozvoj ctností a vedení mladých lidí k sebevýchově a budování zdravého sebevědomí se zohledněním vlastních chyb a nedostatků.

Církevní škola by měla být prodlouženou rukou rodičů ve výchově každého studenta. Měla by doplňovat, stabilizovat a rozvíjet to, o co se snaží každý zodpovědný rodič ve vychovávání a vedení svých dětí. Také role vrstevníků je v tomto období vývoje mladého člověka velmi důležitá a to, co nebude přijato od autorit, mohou předat spolužáci a kamarádi.

Každý rok jsme svědky přijetí svátostí křtu u studentů, kteří se s existencí Boha a s navázáním vztahu k Němu setkali právě na naší škole prostřednictvím svých spolužáků, kamarádů či učitelů nebo vychovatelů.

Na druhé straně nikdo ze studentů naší školy není diskriminován nebo nucen přijmout křesťanský pohled na svět.

Skutečností je, že mnoho náhodných návštěvníků naší školy nezapomnělo pozitivně okomentovat školní atmosféru a nahodilá setkání se studenty v tom smyslu, že mají pocit, jako by dýchali jiný vzduch než na ostatních školách a setkávali se s jinými mladými lidmi než je obvyklé.

duchovni

Duchovní život na gymnáziu

Po celý týden je ve škole i na domově mládeže přítomen kněz a jáhen, kteří jsou k dispozici všem studentům ať už k rozhovorům nebo udělení svátostí.

V budově gymnázia se nachází dvě kaple s eucharistií, které studenti mohou kdykoliv navštívit k osobní či společné modlitbě.

Studenti se mohou denně účastnit slavení mše svaté, adorace, modlitby růžence, breviáře či přistoupit ke svátosti smíření.

Během roku probíhají přípravy na přijetí svátostí katolické církve (křest, svátost smíření, svaté přijímání, biřmování).

Studenti se mají možnost scházet v různých společenstvích (ministranti, schola, biřmovanci a další otevřená společenství).

Čas od času se mohou studenti zúčastnit víkendových pobytů zaměřených na utužení přátelství (Chlapi sobě, víkendová lyžovačka, soustředění scholy...) či prohloubení svého duchovního života (duchovní obnovy pro biřmovance, postní duchovní obnovy pro mládež...).

Škola pořádá společně s animátory děkanátu Kroměříž a Ignite projektem jednou za měsíc modlitbu chval a každý první pátek v měsíci akci „Meetup“ s duchovně-zábavným programem.

Pravidelně pořádáme přednášky zajímavých osobností na aktuální témata spojená s křesťanstvím a osobním životem z víry.

duchovni2

Má církevní škola jiný učební plán než ostatní školy?

Součástí povinného vzdělávání na naší škole je kromě běžných předmětů také výuka katolického náboženství v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Hlavní témata probíraná v hodinách náboženské výchovy jsou: základy světových náboženství, sekty, seznámení s Biblí, křesťanská etika, základy katolické víry, církevní dějiny. Hodnotí se znalosti, nikoli osobní postoj k víře.

Je účast studentů na duchovních aktivitách školy povinná?

Na naší škole je bohatá nabídka duchovního programu, která je dobrovolná. Součástí výuky je však pět školních mší svatých u příležitosti významných dnů během roku: zahájení školního roku, poutní mše svatá, Popeleční středa, maturantská mše svatá a závěr školního roku.

Studentský klub je místo, kde se studenti scházejí, povídají si, hrají nejrůznější společenské hry, kulečník, šipky, stolní fotbal...

Denně si mohou také přečíst aktuální noviny, k dispozici je klavír, televize, dataprojektor a ozvučovací aparatura. Je zde WiFi připojení. Studentský klub je využíván k nejrůznějším přednáškám, besedám, koncertům, diskotékám a soutěžím. Většinu programu tvoří a zajišťuje Studentský parlament naší školy.

Studentský klub

Informace k jednotlivým aktivitám:

Mgr. Jan SOVADINA

– vedoucí vychovatel

Baví mě hory, divadlo, hudba, vnímat život okolo sebe v jeho bohatosti a různosti

E-mail: sovadina(zavinac)agkm.cz

 

Mgr. Dora DROŠČÁKOVÁ

– 1. výchovná skupina

E-mail: droscakova(zavinac)agkm.cz 

Mgr. Zdeňka BENEŠOVÁ

– 2. výchovná skupina

Baví mě zdobení svíček, turistika - nordicwalking, manžel a děti :), tanec, houbaření a kreativní tvoření - třeba i v kuchyni...

E-mail: benesova(zavinac)agkm.cz

Ing. Mgr. Věra MINAŘÍKOVÁ

– 3. výchovná skupina

Baví mě cestování jakožto komplexní způsob poznávání (jazyky, architektura, historie i současnost států)...

E-mail: minarikova(zavinac)agkm.cz

Bronislava PETRUCHOVÁ

– 4. výchovná skupina

E-mail: petruchova(zavinac)agkm.cz

Mgr. Gabriela KŘÍŽANOVÁ

– 5. výchovná skupina

Baví mě:

E-mail: krizanova(zavinac)agkm.cz

Mgr. Anna BERKOVÁ

– 6. výchovná skupina

Baví mě kolo, pěší poutě, kytara, tábory a táboráky, děti, překládání, hvězdná obloha, východy a západy slunce, spánek... A chutná mi kokos. :)

E-mail: berkova(zavinac)agkm.cz

Mgr. Mlada AKUBŽANOVÁ

– 7. výchovná skupina

Baví mě dějiny umění, hudba, divadlo, psychologie, cestování, výtvarné techniky, pobyt v přírodě...

E-mail: akubzanova(zavinac)agkm.cz

Mgr. Beata MRÁZOVÁ

– 8. výchovná skupina

Baví mě dobrá četba (hlavně životopisy známých osobností), procházky přírodou, sportovní aktivity - kolo, lyže, tanec ... Ráda poznávám nové lidi.
E-mail: mrazova(zavinac)agkm.cz

Mgr. Josef POŘÍZEK

– 9. výchovná skupina

Baví mě cyklistika, ozvučovací technika, kytara, volejbal...

E-mail: porizek(zavinac)agkm.cz

Jan SOUČEK, DiS.

– 10. výchovná skupina

Baví mě sport, skauting, včelaření, dobré jídlo, manuální práce, turistika...

E-mail: soucek(zavinac)agkm.cz

Mgr. Tomáš ZEMÁNEK

– 11. výchovná skupina

Baví mě fotbal, turistika, kolo, lyže, čtení a literatura, práce s lidmi a taky se rád směju :o)...

E-mail: zemanek(zavinac)agkm.cz

Mgr. Vojtěch ŠEVČÍK

– 12. výchovná skupina

Baví mě literatura, historie, hory, voda, šerm...
E-mail: sevcik(zavinac)agkm.cz

MUDr. Dana Rubanová

E-mail: rubanova(zavinac)agkm.cz

 

Mgr. Marta HALUZOVÁ

– Studentský klub

Baví mě fotografování, četba, hudba, křížovky...

E-mail: haluzova(zavinac)agkm.cz

DM AG poskytuje ubytování na celý školní rok (v týdnu od pondělí resp. neděle do pátku) studentům Arcibiskupského gymnázia a ostatních kroměřížských středních škol, popř. VOŠ.

Ubytování chlapců a dívek je realizováno odděleně. V současné době je na DM AG ubytováno přibližně 300 děvčat a chlapců.

  

Informace pro nové zájemce o ubytování na DM pro školní rok 2019/2020

Ubytování v DM AG se posuzuje na základě přihlášky, kterou pro nezletilé osoby podávají rodiče (zákonný zástupce žáka). Osoby plnoleté si přihlášku podávají samy. Oznámení o přijetí nebo nepřijetí žáka/studenta do DM je zletilým či zákonným zástupcům nezletilých sděleno písemně.

Ubytování v DM AG je poskytováno přednostně žákům AG, ale jsou vítání i žáci/studenti ostatních středních škol, u kterých bude rozhodnuto o ubytování po ukončení příjímacího řízení na AG (konec května, začátek června). Umísťování žáků/studentů k ubytování do DM se řídí Vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (viz § 4).

Tiskopis přihlášky je možné stáhnout na webových stránkách školy Domov mládeže > Ke stažení nebo přímo:

 

Přihlášku je možné odevzdat do 15. 5. 2019 a to osobně, emailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) anebo poštou na adresu:

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Domov mládeže
Pilařova 3, Kroměříž 767 01

V případě, že jste podali přihlášku k ubytování na DM a z nějakého důvodu pomine Váš zájem o ubytování, prosíme o sdělení této skutečnosti písemně nebo elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Celodenní stravování

je realizováno ve školní jídelně AG, která sídlí v budově školy a DM. Jídelna zajišťuje snídaně, obědy a večeře. Na oběd mají možnost volby z dvou nabízených jídel.

Ceny stravování: snídaně: 18 Kč, oběd: 28 Kč, večeře: 21 Kč. Studenti mají možnost využít k nákupu základních potravin či obědových balíčků také kantýnu, která je v prostorách jídelny. Kantýna je otevřena v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

Společná část

(tzv. státní maturita) – informace o přípravě a průběhu zkoušky naleznete na oficiálních webových stránkách www.novamaturita.cz

 

Profilová část

(tzv. školní maturita) – zkouška organizovaná školou.

Zde předkládáme aktuální maturitní otázky.

 

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce:

Tabulka pro seznam knih k maturitě včetně kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: 

Plán akcí může být dle konkrétní aktuální potřeby změněn nebo doplněn.
Všechny akce s aktuálními daty najdete v kalendaři na úvodní školní webové stránce.

Datum

Čas

Bližší informace k akci

29. 8. 8.00 mše svatá pro pedagogy na zahájení školního roku v kapli AG
  9.00 školení BOZP pro zaměstnance
  10.30 opravné zkoušky dle harmonogramu
  11.00 schůze předmětových komisí
30. 8. 9.00 úvodní pedagogická porada
30. 8.–2. 9.   seznamovací tábor 1P, Hostýn
5. 9. 8.00  zahájení školního roku 8:00 třídnické hodiny v učebnách
  9.30 mše svatá na zahájení školního roku
6.–9. 9.   seznamovací tábor Rajnochovice 1ABC
16. 9.   Den církevního školství
28. 9.   státní svátek (středa)
29.–30.9.   ředitelské volno, pracovní konference učitelů církevních škol na Velehradě
19. 10.   předávání funkce prezidenta SPAGu
21.–23.10.   ubytovací akce YMCA
25. 10. 11.00 biřmování
26.–27.10.   podzimní prázdniny
28. 10.   státní svátek
9. 11. 14.15 čtvrtletní pedagogická rada
11.–13. 11.   ubytovací akce
11. 11.   třídní schůzky
11.–13. 11.   duchovní obnova rodičů na AG
17. 11.   státní svátek (čtvrtek)
18.–20. 11.   duchovní obnova zaměstnanců AG
3. 12. 9–12 Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
8. 12. 10.00 Poutní mše svatá Arcibiskupského gymnázia – Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (sbor AVE 8.00 nácvik)
23. 12. – 2. 1.   vánoční prázdniny
3. 1.   zahájení vyučování po Vánocích
22.–27. 1.   lyžařský výcvikový kurz 3T, 1ABC
1. 2.   pedagogická rada za 1. pololetí
2. 2.   vydání výpisů známek za první pololetí
3. 2.   pololetní prázdniny
6.–10. 2.   2. ročník – pedagogicko motivační kemp 2. ročníku AG Fryšták
13.–17. 2.   jarní prázdniny
24. 2.   Ples AG
1. 3.   Popeleční středa
  10.00 školní mše svatá (sbor AVE 8.00 nácvik)
10.–12.3.   rekolekce na AG
1. 3.   poslední termín pro doručení přihlášek ke studiu na AG
24.–26. 3.   ubytovací akce YMCA, 24. 3. ÚK Bible a my
29. 3.  14.15 pedagogická rada
31. 3.   třídní schůzky
7. 4.   Bolestný pátek, poutní mše svatá
13.–17. 4.   velikonoční prázdniny
květen   maturitní zkoušky
1. 5.   státní svátek (pondělí)
8. 5.   státní svátek (pondělí)
5. 6.   předání maturitních vysvědčení
19.–23. 6.   projektový týden
15. 6.   uzavření klasifikace
16. 6.   úklid školy a domova mládeže
26. 6.   závěrečná pedagogická rada, ředitelské volno
27. 6.  10.00 mše svatá na závěr školního roku
28. 6.–31. 8.   hlavní prázdniny
     

Zahájení školního roku

pondělí 3. 9. 2018

Ukončení 1. pololetí

čtvrtek 31. 1. 2019

Ukončení školního roku

pátek 28. 6. 2019

  

Třídní schůzky

pátek 9. 11. 2018

pátek 12. 4. 2019

  

Prázdniny

Podzimní prázdniny

pondělí 29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny

sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019 (3. 1. 2019 – školní vyučování)

Pololetní prázdniny

pátek 1. 2. 2019

Jarní prázdniny

pondělí 25. 2. 2019 – pátek 3. 3. 2019

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 18. 4. 2019 a pátek 19. 4. 2019

Hlavní prázdniny

sobota 29. 6. 2019 – neděle 1. 9. 2019

 

Státní svátky zasahující do pracovního týdne

Den české státnosti, sv. Václav

pátek 28. 9. 2018

Velikonoční pondělí

22. 4. 2019

Svátek práce

středa 1. 5. 2019

Den vítězství

středa 8. 5. 2019

Plán všech školních akcí s aktuálními daty najdete v kalendaři na úvodní školní webové stránce vlevo.

home Domovská učebna     user Třídní učitel

Telefonní kontakty a emailové adresy na vyučující.


6S sexta

home  Ma2

user  Iva Bekárková

4A

home  Bi

user  Viktor Pluhař

4B

home  PU

user  Pavla Valentová

4C

home  Ma1

user  Eva Zavadilová

5K kvinta

home  Fy

user  Štěpán Bekárek

3A

home  Che

user  Věra Olexinová

3B

home  Dě

user  Iveta Peňasová

3C

home  NV

user  Petra Ševčíková

4K kvarta

home  HU

user  Lenka Jančíková

2A

home  ZSV

user  Libor Kotas

2B

home  Ze

user  Ludmila Řezáčová

2C

home  N2

user  Valerie Procházková

3T tercie

home  ČJ

user  Lenka Pospíšilová

1A

home  ŠJ

user  Vladimír Koutný

1B

home  La

user  Ladislava Maňurová

1C

home  VV

user  Věra Karger

2S sekunda

home  2S

user  Radek Nesiba

1P prima

home  1P

user  Eva Otáhalová

 

 

Časový plán vyučovacích hodin:

0. hodina       7.00 – 7.45             přestávka 5 minut 
1. hodina 7.50 – 8.35  přestávka 10 minut
2. hodina 8.45 – 9.30  přestávka 20 minut
3. hodina 9.50 – 10.35  přestávka 10 minut
4. hodina 10.45 – 11.30  přestávka 10 minut
5. hodina 11.40 – 12.25  přestávka 10 minut
6. hodina 12.35 – 13.20  přestávka 5 minut
7. hodina 13.25 – 14.10  přestávka 5 minut
8. hodina 14.15 – 15.00  přestávka 5 minut
9. hodina 15.05 – 15.50  přestávka 5 minut
10. hodina 15.55 – 16.40  přestávka 5 minut
11. hodina 16.45 – 17.30  přestávka 5 minut

Učební plán pro 1. ročník čtyřletého studia (2017/2018)

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Jazyk český 4 3 3 4 14
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 2 3 3 3 3 12
Matematika 4 3 3 4 14
Biologie 2 2 3 0 7
Fyzika 2 3 2 0 7
Chemie 2 3 2 0 7
Zeměpis 2 1 2 0 5
Dějepis 2 2 3 0 7
Základy společ. věd 2 2 2 2 7+1
Náboženská výchova 2 2 1 1 6
Inform. a výp. tech. 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výtvarná/Hudební výchova 2 2 0 0 4
Volitelný předmět 0 0 2 3 5
Seminář 1 0 0 2 2 4
Seminář 2 0 0 2 2 4
Seminář jednoletý 0 0 0 2 2
Celkem 34 34 34 30 132

 

Cizí jazyk 2 = jazyk německý, jazyk ruský nebo jazyk francouzský

 

Učební plán šestiletého studia podle ŠVP

  1. ročník 2. ročník celkem
Jazyk český 5 4 9
Anglický jazyk 3 3 6
Cizí jazyk 2 3 3 6
Matematika 4 4 8
Biologie 2 2 4
Fyzika 2 2 4
Chemie 2 2 4
Zeměpis 2 2 4
Dějepis 2 2 4
Občanská výchova 0 2 2
Náboženská výchova 2 2 4
Inform. a výp. technika 1 0 1
Tělesná výchova 2 2 4
Výtvarná výchova 1 1 2
Hudební výchova 1 1 2
Celkem 32 32 64

 

Ve vyšších ročnících jsou učební plány šestiletého studia shodné s učebními plány čtyřletého studia.
Cizí jazyk 2 = jazyk německý, jazyk ruský nebo jazyk francouzský

 

Volitelné předměty: Latina, Španělský jazyk, Deskriptiva, Mediální výchova, Informatika, Tvůrčí psaní (student volí jeden předmět)

Semináře: Fyzika, Biologie, Chemie, Anglický, Německý, Ruský, Francouzský jazyk, Matematika, Zeměpis, Dějepis, Základy společenský věd

Jednoletý seminář: Metodologie, Geologie, Tvorba webu a programování, Novodobé dějiny, Český jazyk k maturitě, Matematika k maturitě, (Fyzika, Náboženství) (student volí jeden předmět)

Zařazení hudební a výtvarné výchovy: v primě a sekundě mají všichni žáci oba předměty v dotaci 1 hodiny týdně. Na vyšším gymnáziu si volí buď hudební nebo výtvarnou výchovu nebo pokračují ve stejném režimu.

Založení školy

Vznik školy je datován do roku 1854, zakládající listina Fűrsteneberkova vychází ze závěrů tridentského koncilu, který stanovil povinnost biskupů zakládat chlapecké semináře. Účelem tzv.“malého semináře“ v Kroměříži bylo poskytnout vzdělání nadaným a talentovaným chlapcům z chudých rodin. Jejich výchova byla směřována k tomu, aby dále pokračovali v teologických studiích.

Vznik gymnázia

V roce 1911 získává škola tzv.“právo veřejnosti“ a stává se plnoprávným veřejným gymnáziem. Od samého počátku bylo gymnázium přísně jazykově utrakvistickou školou, vyučovalo se německy a česky. Kvůli nedostatku místa se začalo v roce 1911 s přístavbou nové budovy, stavba byla dokončena již v roce 1913.

Na sklonku éry Rakouska – Uherska měla škola vynikající pověst, její absolventi zaujímali důležitá místa ve společnosti a ve státní správě.

Gymnázium patřilo mezi větší vzdělávací ústavy, počet studentů se pohyboval vždy kolem 300.

Vzdělávací soustava

Vyhlášení samostatného Československa gymnázium zasáhlo v době zápasu o jazykovou podobu instituce. Čeští studenti preferovali školu českou a němečtí německou. Nakonec zůstala škola českým vzdělávacím ústavem a němečtí žáci a profesoři krátce poté přešli do semináře v Bruntálu.

Škola používala moderní vzdělávací metody, disponovala velkými přírodovědnými sbírkami a měla jednu z největších numismatických sbírek na Moravě. Výchovně vzdělávací systém se opíral o kázeň, disciplínu, ale i svornost a vzájemnou úctu a respekt. Hudba a divadlo byly po dobu trvání školy významným pedagogickým a výchovným nástrojem. Gymnázium pevně zakotvilo nejen v soustavě vzdělávacích institucí města, ale plnilo i nadregionální funkci ústavu, který připravuje chlapce pro duchovní povolání.

Život studentů

Studenti řídili svůj život podle pevně stanoveného rozvrhu a tzv.“domácího pořádku“. Ten byl daleko přísnější než dnešní režim domova mládeže. Výuka se konala i v sobotu a domů jezdili chlapci jen několikrát ročně, tzv. na „vakace“. Ani v době letních prázdnin nemohli trávit volný čas zcela svobodně. Museli mít na mysli především to, že reprezentují studentský stav, že studují na kněze, a podle toho muselo jejich chování a jednání vypadat. To jistě nečinilo jejich život jednoduchým, na druhé straně ale byli dobře připraveni pro budoucí kariéru i osobní život.

Okupace a poválečné zrušení školy

Okupace republiky nacistickým Německem znamenala těžké časy pro chod školy. Učitelé a vedení školy byli sledováni gestapem, výuka byla omezena a škola byla nakonec v roce 1943 ministerským výnosem uzavřena. V roce 1945 byla výuka na škole obnovena. Ovšem doba „divné“ demokracie byla ukončena bolševickým převratem a ve školním roce 1949/1950 bylo gymnázium rozhodnutím komunistické moci zrušeno. Církevní školství na Moravě prakticky přestalo existovat, učitelé byli převedeni do duchovní správy a nesměli vyučovat. K znovuobnovení školy a navázání na dávné tradice mohlo dojít až v roce 1991. Podnět vyšel od olomouckého arcibiskupa Msgre Františka Vaňáka. Od 1. září 1991 prošla školou řada studentů, kteří našli uplatnění v oborech medicíny, práva, filozofie, teologie, technických a ekonomických oborech.

Osobnosti školy

Za více než 150 let existence školy vyšlo z jejích bran mnoho významných absolventů, kněží i zástupců jiných civilních povolání. Z řad biskupů to byli např. Msgre Josef Karel Matocha, Msgre Josef Hlouch, kardinál Štěpán Trochta nebo Msgre František Vaňák. Na gymnáziu studoval vynikající botanik P. František Gogela, orientalista, profesor olomoucké, vídeňské a pražské univerzity, cestovatel a arabský šejk P. Alois Musil nebo politik a významný prvorepublikový činitel, předseda vlády Msgre Jan Šrámek.

historicke foto budovy ag 22

historicke foto budovy ag 45

historicke foto budovy ag 47

tablo 1945

tablo 1948

titulni historicke foto budovy ag

 • Absolventi jsou nadále pro nás partneři při setkávání.
 • Při absolventských srazech rádi umožníme prohlídku školy, mši svatou, případně i uskutečnění celého setkání přímo ve škole. Nebojte se kontaktovat sekretariát školy.
 • Škola vítá jakoukoli podporu ze strany absolventů, ať už se jedná o materiální, finanční, odbornou. Pro finanční podporu je možné využít web www.agcko.cz
 • Děkujeme absolventům za podněty, přízeň a pokračující zájem o dění na AG.

knihovna obecne

Otevírací doba knihovny:

Po  7.30–12  13–17
Út 7.30–12 13–16 
St 7.30–12 13–17
Čt 7.30–12 13–16  
7.30–12  

 

Otevírací doba knihovny pastoračního centra:

Po  9–11  17–18
Út 9–11 17–18
St 9–11  
Čt 9–11 17–18 
9–11  

 

Změna otevírací doby vyhrazena!

Naše knihovna nabízí tyto služby:

 • Půjčování knih, časopisů a novin, CD-ROM, videokazet, audiokazet, seminárních prací našich studentů a článků
 • Informační a poradenské služby ohledně vyhledávání informací
 • Vyhledávání informací – k dispozici 6 PC s připojením na internet
 • Vyhledávání v on-line katalogu školní knihovny
 • Studijní prostředí
 • Čtenářský koutek
 • Možnost tisku na barevné tiskárně
 • Prodej učebnic pro studenty AG v určené době
 • Hraní deskových a kvízových her

Knihovní řád Školní knihovny AG. 

Školní knihovna AG provozuje svou činnost v rámci Školního klubu AG.

Fond tvoří učebnice, náboženská literatura, klasická česká a světová beletrie je obsahově zaměřena zejména pro středoškolskou mládež a zájemce o duchovní literaturu.
Náboženskou literaturu a CD je možné vypůjčit i v Pastoračním centru AG v uvedenou výpůjční dobu viz více.

Kontaktní údaje:

tel. 573 501 122
Mgr. Jana Dvořáková, Ing. Dobromila Havelková
email: knihovna(zavinac)agkm.cz

Prosíme o udržování klidného studijního prostředí. V knihovně se nesmí jíst, pít a telefonovat. Na počítačích je zakázáno hrát hry a instalovat jakékoli programy!


Knihovna nabízí výchovně vzdělávací programy pro školy či jiné organizace.

Tyto lekce trvají cca 60–90 minut, v případně zájmu se prosím přihlaste u Mgr. J. Dvořákové na tel. 573 501 122.

Rada rodičů je občanské sdružení při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jedná se o volné sdružení rodičů, studentů, pedagogů, přátel a sponzorů školy. Jeho cílem je podpora činnosti školy.

Řídícím orgánem je výbor rodičů. Rodiče žáků jednotlivých tříd volí zástupce do výboru, ten pak v průběhu roku rozhoduje o činnosti a hospodaření.

 

 

Zvolení třídní zástupci pro šk. rok 2017/2018:

 Ivana Vavrušová 1.A
 Sabina Hassová 1.B
Hynek Novák 1.C
Vladimíra Křižanová 1.P
Helena Zahradníčková 1.P
Lenka Neubauerová  2.A
Světlana Čurečková 2.B
Zdeňka Dostálová 2.B
Ivana Zvoníčková 2.C
Jiří Šustek 2.C
Miroslav Doubrava 2.S
Tomáš Iránek 2.S
Lenka Neubauerová 3.A
Markéta Špalková 3.B
Zbyněk Zábojník 3.B
Šárka a Aleš Kincovi 3.C
Jarmila Kolaříková 3.C
Helena Gřivová 3.T
Marie Suchá 3.T
Vladimíra Václavková 4.A
Kateřina Polišenská 4.B
Jiří Dosoudil 4.B
Alojz Haninec 4.C
Miroslava Zálešáková 4.C
Petra Sukupová 4.K
Pavla Pavelková 4.K
Martin Gřiva 5.K
Milan Šumpík 6.S
Martin Kvapilík 6.S
Ivana Michoňková pokladna

Vím, komu jsem uvěřil.

Škola vzdělává, aby vychovávala v duchu evangelia.

Cíle školy

vize
Vzdělávací
– v každém ze studentů školy objevovat jeho specifický talent a poskytovat mu kvalitní základy všeobecného vzdělání. Všemi dostupnými prostředky rozvíjet osobnost studenta, vést jeho myšlení k odpovědnosti a jednání k samostatnosti.

Škola nabízí vzdělávací program odpovídající potřebám současnosti, který klade důraz na kvalitu vzdělávání, předpokládá práci s talentovanými žáky i s žáky se specifickými potřebami.

Projekty, peer aktivity, účast na soutěžích a přehlídkách a akcent na jazykové vzdělávání jsou důležitým prvkem života školy. Zároveň škola usiluje o přesah výuky do reálného života a transfer získaných informací na víru.

Výchovný – vychovávat studenty tak, aby mravní a hodnotový systém studentů byl v souladu s hodnotami evangelia a s uznávanými normami demokratické společnosti. Vytvářet otevřené, přátelské a bezpečné prostředí pro každého studenta. Aktivně budovat pozitivní klima školy mezi studenty, pedagogy, zaměstnanci školy, rodiči i širokou veřejností. Kladným a otevřeným přístupem vytvářet celkový obraz školy tak, aby v budoucnu přispíval k příchodů dalších žáků.

Škola vede k prosociálnímu chování jednotlivce i kolektiv, vnímá to jako důležitý nástroj utváření osobnosti.

Důležitým prvkem je výchovná činnost domova mládeže, který vytváří bezpečné zázemí pro intelektový, osobnostní a duchovní růst studentů a je úzce propojený se školou. Důraz je kladen i na činnost studentské samosprávy a aktivit studentů.

Spirituální – vytvořit svobodné a přátelské prostředí pro všechny hledající, kteří do školy vstupují. Rozvíjet a podporovat dar víry u všech věřících. Dát příležitost všem zakusit živé společenství církve. Společenství, jehož centrem je Ježíš Kristus. Rozvíjet dary a charismata všech jednotlivců tak, aby oni oživovali církev na gymnáziu, ve svých farnostech, rodinách i celé společnosti.

Profil absolventa AG

 • student si osvojil potřebné strategie k učení a je motivován k celoživotnímu učení
 • aplikuje v praxi nabyté znalosti a kompetence dle školního vzdělávacího programu
 • osvojil si potřebné jazykové dovednosti
 • váží si sám sebe, váží si druhých a vnímá hodnoty
 • chová se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, zná svá práva a povinnosti
 • uplatňuje hodnoty a zásady inspirované evangeliem – pravdu, vzájemnou lásku, spravedlnost, odpovědnost a úctu

Profil pedagoga

 • pedagog jako vzor jednání pro studenty
 • odborné kompetence profesorů a vychovatelů jako samozřejmý předpoklad práce
 • spolupráce v kolektivu, odpovědnost
 • ochota vzdělávat se a rozvíjet své odborné a prosociální dovednosti
 • morální a hodnotové postoje, respekt k hodnotám evangelia

 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Adresa: Pilařova 3, Kroměříž 767 01

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Telefony:

vrátnice: 573 501 116

sekretariát: 573 501 111

ředitel: 573 501 101

zástupce ředitele: 573 501 115

zástupkyně ředitele (pro věci ekonomické): 573 501 133, 573 501 132

domov mládeže: 573 501 102 (chlapecká vychovatelna),  573 501 112 (dívčí vychovatelna)

ubytovací a stravovací akce: 573 501 132 (ekonomický úsek)

rušení objednané stravy: 573 501 128 (pokladna) nebo 573 501 111 (sekretariát)

Datová schránka: ns6hkxw


Kontakty na zaměstnance

Důležité upozornění pro rodiče žáků AG: e-maily s omluvenkami absence Vašich dětí zasílejte prosím výhradně z rodičovské e-mailové schránky na iskole. Omluvenky z jiné e-mailové adresy nemohou být uznány. Děkujeme za pochopení.

 

Z adresy::

 

 

 

Nadpis H1

Map a přistěhovalci v severovýchod geometrické. Populací pouhým a věci problémem v učit k deníku, moci o jinak i vzniká Josef sudokopytníci, vám svému neměly potenciál u taková cest nejen stopách, z časy dařilo souboru sebevýkonnější. 

Nadpis H2

Map a přistěhovalci v severovýchod geometrické. Populací pouhým a věci problémem v učit k deníku, moci o jinak i vzniká Josef sudokopytníci, vám svému neměly potenciál u taková cest nejen stopách, z časy dařilo souboru sebevýkonnější. 

Nadpis H3