Arcibiskupské gymnázium je jednou z prvních škol, které se rozhodly využít při vzdělávání systematický osobní přístup k žákům. Zavádí proto pilotně projekt Doprovázení – společně na cestě. Učitelé, kteří se pro účely tohoto projektu připravují, se budou pravidelně individuálně scházet s žáky a věnovat se jim.

Jejich cílem bude naplňovat dvě role: zrcadla – spolu se žákem budou reflektovat jeho rozhodnutí a zkušenosti a dávat mu zpětnou vazbu; lampy – nabídnou žákovi různé cesty a možnosti, a tak mu budou pomáhat vidět jeho osobní cestu z různých perspektiv.

Věříme, že tato aktivita podpoří osobnostní rozvoj žáků, přispěje k jejich osobní pohodě a tím i k posilování pozitivní atmosféry ve škole.

Koordinátoři projektu: PaedDr. Aranka Řezníčková, metodik prevence; PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., výchovný poradce