Dne 9. března si připomeneme 90. výročí smrti nepříliš známého, ale zajímavého absolventa arcibiskupského chlapeckého semináře.

Narodil se v dnešním okrese Bruntál, v německém Brunzejfu v roce 1866. Jako jedenáctiletý chlapec byl poslán do Kroměříže na studia a po absolvování posledních dvou ročníků u bývalých piaristů složil maturitu v roce 1885. Po vystudování olomoucké bohoslovecké fakulty si doplňuje vzdělání v Innsbrucku. Už v chlapeckém semináři zvládl dobře latinu i řečtinu, ostatně z těchto předmětů i maturoval. Pokračování studia v Innsbrucku bylo určeno pro mimořádně talentované kněze. Na konci 19. století vstupuje do Řádu německých rytířů, řádové sliby složil v roce 1892. V prvním desetiletí nového století zastává řadu důležitých funkcí, je arcibiskupským radou a konzistorním asesorem. V roce 1916 je jmenován do úřadu brněnského biskupa. V roce 1923 se také stává velmistrem Řádu německých rytířů. Stal se velmi váženou církevní osobností, která formovala duchovní život brněnské diecéze ve dvacátých a na počátku třicátých let 20. století. Po celou dobu své bohaté kariéry ale zápasil s těžkou nemocí, která měla bohužel progresivní charakter. Vedla i k jeho předčasné smrti v roce 1933 v nedožitých 67 letech.

Pozn: fotografii neuvádíme pro výslovný zákaz webu www.Deutscher-Orden.cz. Zde najdete fotografii i další zajímavé údaje, vztahující se k významnému absolventovi i k Řádu německých rytířů.