Čím se liší církevní škola od ostatních škol?

Církevní škola poskytuje studentům nejen kvalitní vzdělání, aby je připravila na další studium na vysoké škole, ale díky svému křesťanskému zaměření se snaží studenty i vychovávat, duchovně formovat a v rámci školní i mimoškolní činnosti jim předkládat dobré morální i lidské hodnoty.

Dnes není běžné, aby se ve školství kladl důraz na výchovu k přirozeně dobrým lidským hodnotám. Církevní školy se snaží, aby byl podporován rozvoj ctností a vedení mladých lidí k sebevýchově a budování zdravého sebevědomí se zohledněním vlastních chyb a nedostatků.

Církevní škola by měla být prodlouženou rukou rodičů ve výchově každého studenta. Měla by doplňovat, stabilizovat a rozvíjet to, o co se snaží každý zodpovědný rodič ve vychovávání a vedení svých dětí. Také role vrstevníků je v tomto období vývoje mladého člověka velmi důležitá a to, co nebude přijato od autorit, mohou předat spolužáci a kamarádi.

Každý rok jsme svědky přijetí svátostí křtu u studentů, kteří se s existencí Boha a s navázáním vztahu k Němu setkali právě na naší škole prostřednictvím svých spolužáků, kamarádů či učitelů nebo vychovatelů.

Na druhé straně nikdo ze studentů naší školy není diskriminován nebo nucen přijmout křesťanský pohled na svět.

Skutečností je, že mnoho náhodných návštěvníků naší školy nezapomnělo pozitivně okomentovat školní atmosféru a nahodilá setkání se studenty v tom smyslu, že mají pocit, jako by dýchali jiný vzduch než na ostatních školách a setkávali se s jinými mladými lidmi než je obvyklé.

duchovni

Duchovní život na gymnáziu

Po celý týden je ve škole i na domově mládeže přítomen kněz a jáhen, kteří jsou k dispozici všem studentům ať už k rozhovorům nebo udělení svátostí.

V budově gymnázia se nachází dvě kaple s eucharistií, které studenti mohou kdykoliv navštívit k osobní či společné modlitbě.

Studenti se mohou denně účastnit slavení mše svaté, adorace, modlitby růžence, breviáře či přistoupit ke svátosti smíření.

Během roku probíhají přípravy na přijetí svátostí katolické církve (křest, svátost smíření, svaté přijímání, biřmování).

Studenti se mají možnost scházet v různých společenstvích (ministranti, schola, biřmovanci a další otevřená společenství).

Čas od času se mohou studenti zúčastnit víkendových pobytů zaměřených na utužení přátelství (Chlapi sobě, víkendová lyžovačka, soustředění scholy...) či prohloubení svého duchovního života (duchovní obnovy pro biřmovance, postní duchovní obnovy pro mládež...).

Škola pořádá společně s animátory děkanátu Kroměříž a Ignite projektem jednou za měsíc modlitbu chval.

Pravidelně pořádáme přednášky zajímavých osobností na aktuální témata spojená s křesťanstvím a osobním životem z víry.

duchovni2

Má církevní škola jiný učební plán než ostatní školy?

Součástí povinného vzdělávání na naší škole je kromě běžných předmětů také výuka katolického náboženství v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Hlavní témata probíraná v hodinách náboženské výchovy jsou: základy světových náboženství, sekty, seznámení s Biblí, křesťanská etika, základy katolické víry, církevní dějiny. Hodnotí se znalosti, nikoli osobní postoj k víře.

Je účast studentů na duchovních aktivitách školy povinná?

Na naší škole je bohatá nabídka duchovního programu, která je dobrovolná. Součástí výuky je však pět školních mší svatých u příležitosti významných dnů během roku: zahájení školního roku, poutní mše svatá, Popeleční středa, maturantská mše svatá a závěr školního roku.