logolink eu

Název projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Období realizace partnera: 1. 9. 2021 – 31. 08. 2023

Příjemce dotace: Zlínský kraj - celkový rozpočet Zlínský kraj202 757 625,88 Kč

Přidělené zdroje Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži: 943 136 Kč

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet – 10 %, Zlínský kraj – 5 % 

Všeobecný cíl: Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce. 

Cílové skupiny: Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků, Děti (MŠ), žáci (ZŠ, SŠ) a studenti (VOŠ a VŠ), Pracovníci ve vzdělávání, Rodiče dětí a žáků, Veřejnost 

Partneři projektu: 24 příspěvkových organizací Zlínského kraje, 5 soukromých středních škol, 3 církevní střední školy, 9 zástupců MAP, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Azylový dům pro matky s dětmi

Realizované aktivity partnera:

  • Podaktivita 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Podaktivita7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce