logolink eu

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007156

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Celkové zdroje: 1 193 422 Kč

Projekt je zaměřen na následující témata:

  • personální podpora – školní asistent, školní speciální pedagog, školní kariérový poradce
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů
  • vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8, 16, 24 a 80 hodin zaměřený na ICT, matematickou gramotnost, osobnostně sociální rozvoj a cizí jazyky
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
  • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ zaměřená na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky a ICT
  • podpora extrakurikulárních aktivit – doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem