Vím, komu jsem uvěřil.

Škola vzdělává, aby vychovávala v duchu evangelia.

Cíle školy

vize
Vzdělávací
– v každém ze studentů školy objevovat jeho specifický talent a poskytovat mu kvalitní základy všeobecného vzdělání. Všemi dostupnými prostředky rozvíjet osobnost studenta, vést jeho myšlení k odpovědnosti a jednání k samostatnosti.

Škola nabízí vzdělávací program odpovídající potřebám současnosti, který klade důraz na kvalitu vzdělávání, předpokládá práci s talentovanými žáky i s žáky se specifickými potřebami.

Projekty, peer aktivity, účast na soutěžích a přehlídkách a akcent na jazykové vzdělávání jsou důležitým prvkem života školy. Zároveň škola usiluje o přesah výuky do reálného života a transfer získaných informací na víru.

Výchovný – vychovávat studenty tak, aby mravní a hodnotový systém studentů byl v souladu s hodnotami evangelia a s uznávanými normami demokratické společnosti. Vytvářet otevřené, přátelské a bezpečné prostředí pro každého studenta. Aktivně budovat pozitivní klima školy mezi studenty, pedagogy, zaměstnanci školy, rodiči i širokou veřejností. Kladným a otevřeným přístupem vytvářet celkový obraz školy tak, aby v budoucnu přispíval k příchodů dalších žáků.

Škola vede k prosociálnímu chování jednotlivce i kolektiv, vnímá to jako důležitý nástroj utváření osobnosti.

Důležitým prvkem je výchovná činnost domova mládeže, který vytváří bezpečné zázemí pro intelektový, osobnostní a duchovní růst studentů a je úzce propojený se školou. Důraz je kladen i na činnost studentské samosprávy a aktivit studentů.

Spirituální – vytvořit svobodné a přátelské prostředí pro všechny hledající, kteří do školy vstupují. Rozvíjet a podporovat dar víry u všech věřících. Dát příležitost všem zakusit živé společenství církve. Společenství, jehož centrem je Ježíš Kristus. Rozvíjet dary a charismata všech jednotlivců tak, aby oni oživovali církev na gymnáziu, ve svých farnostech, rodinách i celé společnosti.

Profil absolventa AG

 • student si osvojil potřebné strategie k učení a je motivován k celoživotnímu učení
 • aplikuje v praxi nabyté znalosti a kompetence dle školního vzdělávacího programu
 • osvojil si potřebné jazykové dovednosti
 • váží si sám sebe, váží si druhých a vnímá hodnoty
 • chová se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, zná svá práva a povinnosti
 • uplatňuje hodnoty a zásady inspirované evangeliem – pravdu, vzájemnou lásku, spravedlnost, odpovědnost a úctu

Profil pedagoga

 • pedagog jako vzor jednání pro studenty
 • odborné kompetence profesorů a vychovatelů jako samozřejmý předpoklad práce
 • spolupráce v kolektivu, odpovědnost
 • ochota vzdělávat se a rozvíjet své odborné a prosociální dovednosti
 • morální a hodnotové postoje, respekt k hodnotám evangelia