Aktuální maturitní témata najdete >>zde<<

 

Seznam četby k ústní maturitní zkoušce:

Tabulka pro seznam knih k maturitě včetně kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: 

 


 

Rozhodnutí ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky

V souladu s ustanovením § 77 – 82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, bude maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 probíhat následujícím způsobem:

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části, obě části obsahují povinné i nepovinné zkoušky.

 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří dvě povinné zkoušky:

 1. český jazyk a literatura (zkouška je realizována formou didaktického testu, zadání a hodnocení zajišťuje Cermat)
 2. cizí jazyk – anglický, německý, francouzský, ruský (zkouška je realizována prostřednictvím didaktického testu, zadání a hodnocení zajišťuje Cermat)
  nebo matematika (formou didaktického testu, zadání a hodnocení zajišťuje Cermat).

 

Ve společné části si žák volí nepovinné předměty z nabídky cizí jazyk nebo matematika. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou. Mezi nepovinné předměty je zařazena i matematika rozšiřující (v minulosti nazývána matematika+).

 

Profilová část maturitní zkoušky:

 1. Žák si povinně volí čtyři zkoušky z následujícího výčtu předmětů:

a) Český jazyk a literatura

b) Anglický jazyk

c) Německý jazyk

d) Ruský jazyk

e) Francouzský jazyk

f) Matematika

g) Zeměpis

h) Biologie

ch) Dějepis

i) Základy společenských věd

j) Chemie

k) Fyzika

l) Informatika

m) Výtvarná výchova a dějiny umění

 1. Ve výběru povinných maturitních předmětů žáka musí být Český jazyk a literatura.
 2. Zkoušky z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.
 3. Forma zkoušek profilové části mimo zkoušky z českého jazyka a literatura a cizího jazyka je stanovena jako ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20–30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje.
 4. Nahrazení zkoušky z cizího jazyka zvoleného v profilové části určuje §19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 v platném znění. Žák je povinen podat řediteli školy písemnou žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka nejpozději do 31. 3. pro konání MZ v jarním zkušebním období a do 30. 6. pro konání MZ v podzimním zkušebním období.
  Formulář Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka najdete na stránce Dokumenty a formuláře > Škola.

 

V profilové části maturitní zkoušky může žák konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky stejné nabídky jako u povinných předmětů. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.

Volbu předmětové skladby povinných a nepovinných zkoušek provede žák podáním přihlášky k maturitní zkoušce do 1. prosince 2022.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky.

 

V jarním zkušebním období se didaktické testy společné části konají 2.–5. 5. 2023, písemné zkoušky profilové části se konají 3.–5. 4. 2023, ústní profilové zkoušky v období od 16. 5. 2023. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2022 pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2023.

 

V Kroměříži dne 1. 10. 2022                                                Mgr. Jan Košárek, ředitel školy