Benefiční koncert pro kostel svatého Vavřince v Luboměři

V neděli 19. května 2019 proběhl v kostele sv. Jakuba Staršího benefiční koncert. Koncert pořádala Římskokatolická farnost Spálov a probíhal pod záštitou poslanců Parlamentu ČR Mgr. Pavly Golasowské a Ing. Mariana Jurečky, přítomna byla také europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová. Jeho hlavním cílem, samozřejmě kromě prezentace nádherné hudby, bylo také finančně podpořit opravu kostela sv. Vavřince v Luboměři. Při vstupu do kostela ve Spálově bylo možno si prohlédnout fotografie z průběhu oprav luboměřského kostela. Vstupné bylo dobrovolné.

Pozvání přijal smíšený pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Svým pestrým repertoárem zpříjemnilo nedělní podvečer asi 45 dívek a chlapců. Z místních zpěváků to byli Václav Mik ze Spálova a Matěj Květoň z Luboměře.

Programem provázeli dva studenti gymnázia. Samotný koncert školního pěveckého sboru AVE začal po 18. hodině, po krátkém úvodu o. Vavra, starosta Luboměře přečetl zdravici p. Golasowské. Přítomné krátce pozdravil p. Jurečka, který farnosti již vícekrát pomohl. Vystoupení bylo skvělé po všech stránkách. Zazněly skladby různých autorů, od 17. století po současnost. Pěvecký sbor zpíval česky, latinsky i anglicky. Sbormistr dr. Michael Korbička ukázal, že to se studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži opravdu umí. Slyšeli jsme nejen zpěv smíšeného sboru děvčat a chlapců, ale i hru na různé hudební nástroje. Celý program zpestřila dvě vystoupení klarinetu s doprovodem klavíru či varhan. O korepetice se postarali Mgr. Bc. Václav Večeře, Martin Jakubík. Zvláště na závěr byli všichni odměněni dlouhým radostným potleskem.

Otcem Z. Vavro a p. starostou Luboměře Mgr. J. Vlčkem byly předány drobné dárky všem, kteří se zasloužili o uskutečnění tohoto koncertu. Po skončení programu před kostelem zazpívali studenti a studentky ještě několik lidových písní. Poté se odebrali do místní základní školy, kde na ně čekalo občerstvení, které připravila p. Iveta Králová s manželem a luboměřské ženy.

Výtěžek koncertu byl spočítán na 42 850 Kč, 20 000 Kč přišlo na účet. Celkem bylo vybráno 62 850 Kč. Tato suma je připsaná na účet na opravy kostela v Luboměři. Všem dárcům srdečné DÍKY! Poděkování patří také hlavnímu organizátoru koncertu P. Mgr. Zdenko Vavrovi, vedení školy za poskytnutí prostor k občerstvení a v neposlední řadě také Václavu Mikovi, který se o konání koncertu významněji zasloužil.

Marie Süsenbeková

 

Benefiční koncert na podporu oprav kostela sv. Jindřicha

V neděli 10. června 2018 se konal v kostele sv. Jindřicha ve Starých Hamrech benefiční koncert smíšeného pěveckého sboru AVE arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Jeho hlavním cílem, samozřejmě kromě prezentace nádherné duchovní hudby v průřezu od gregoriánských chorálů až po současnost, bylo pomoci získat také finanční prostředky na opravu této, na naše beskydské poměry, vskutku ojedinělé stavby. O jeho výjimečnosti svědčí i skutečnost, že v roce 2007 byl tento kostel prohlášen Ministerstvem kultury kulturní památkou. Jen pro zajímavost – výška střechy kostela dosahuje výšky téměř 26 m a samotná výška věže pak úctyhodných 38 m. Starohamerský kostel sv. Jindřicha byl postaven v letech 1863 - 1866 jako jednolodní novogotická stavba z neomítaného kvádříkového zdiva s polygonálně zakončeným presbytářem. Vnější prosté kamenné stěny doplňují mělké opěráky a průčelí je zakončeno kostelní věží. Bohužel, tato velkolepá stavba však podobně, jako celá tehdejší obec Staré Hamry, silně doplatila na výstavbu vodárenské nádrže Šance. Na rozdíl od celého původního centra tehdejší obce nemusel být kostel, spolu se sousedními budovami fary a školy, tehdy sice přímo zbourán, umístění těchto staveb, které tak zůstaly stát na těsné hranici I. hygienického pásma, je však stejně nakonec odsoudilo k postupnému dožití a pomalé likvidaci. Do všech tří staveb se po desetiletí prakticky nemohlo nijak investovat ani je smysluplně opravovat a jejich dnešní tristní stav proto také nyní plně odráží důsledky takto nastavené politiky. A aby toho nebylo málo, už tak špatné situaci ještě navíc napomohla i výstavba nové pravobřežní komunikace těsně nad kostelem, jejíž opěrná zeď je prakticky odvodněna přímo na tyto pozemky s jednotlivými stavbami. Dnes už je sice situace z hlediska původního rozhodnutí o této pozvolné likvidaci sice naštěstí úplně jiná, čeho se ale nedostává, jsou finanční prostředky. A že jde o peníze nemalé. V letošním roce byl za pomoci Moravskoslezského kraje zpracován projekt na obnovu krovu a střechy kostela sv. Jindřicha. Odhad potřebné částky na tuto akci sice není i z důvodů probíhajících jednání o začlenění stanoviska památkářů k projektu stále ještě definitivní, ale pravděpodobně se bude blížit k téměř 10 miliónům Kč. V rámci realizace projektu by mělo být mimo jiné provedena dílčí oprava (výměna) napadených a uhnilých prvků krovu hlavní lodě a věže, impregnace celé konstrukce krovu fungicidně insekticidními přípravky, kompletní demontáž stávající a položení nové střešní krytiny a nové odvodnění střechy podokapními žlaby a svody.

Dále by v rámci projektu mělo být provedeno statické zajištění zdiva ocelovými táhly a helikální výztuží v několika výškových úrovních z důvodů jeho rozjíždění a celková oprava venkovního, pomalu se rozpadajícího schodiště (rozebrání a znovupostavení). Rovněž by se měla provést sanace prasklin průčelní zdi, demontáž a montáž nové ochrany objektu před bleskem a také by měly být provedeny i nové elektrorozvody v interiéru kostela.

Samotný koncert školního pěveckého sboru AVE začal krátce po 15 hod. a byl vynikající po všech stránkách. Sbormistr Dr. Michael Korbička ukázal, že to se studenty arcibiskupského gymnázia v Kroměříži opravdu umí. Slyšeli jsme nejen zpěv smíšeného sboru děvčat a chlapců, ale i hru na různé hudební nástroje. Obzvláště trubka s melodií Ave Maria se v nádherné akustice starohamerského kostela nádherně vyjímala a zasáhla určitě nitro mnohých posluchačů. I když počasí bylo trochu deštivé, o to více vynikla atmosféra kostela při zapálených svících. Také nebe občas zaburácelo, a tak se spojilo s obrovským potleskem publika. Škoda jen, že domácích přišlo na tuto akci málo - když už kultura jezdí za nimi na Hamry...
Výtěžek koncertu byl spočítán na 16 070 Kč, všem dárcům srdečné DÍKY! Poděkování patří také hlavnímu organizátorovi koncertu p. Radimu Valáškovi, lékárníkovi z Ostravice. A pokud jste náhodou nestihli červnový koncert v kostele, můžete rádi přijít na pouťovou bohoslužbu 15. července v 10.30 h, při které přislíbil účast Rožnovský chrámový sbor.

Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat za všechny naše farníky našemu faráři ThDr. Jaroslawu Markovi Foltovi za jeho obětavý a poctivý přístup, který z farnosti Ostravice, pod kterou obec Staré Hamry spadá, odchází do farnosti Hodslavice. Na Ostravici, do Starých Hamrů a Bílé nastoupil v roce 2005 a působil zde tak plných 13 let.

Starohamerský zpravodaj, červen 2018

 

Koledy v Kroměříži odzpívá studentský sbor AVE, který už zná i papež

Kroměříž – Do sedmého ročníku akce Česko zpívá koledy zbývají jen asi dva týdny. V rámci ní ve středu 13. prosince v aule kroměřížského Domova pro seniory U Moravy vystoupí Smíšený pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Ten si teprve před nedávnem poslechl přímo na Svatopetrském náměstí ve Vatikáně i samotný papež.

Sbor na gymnáziu funguje už šestadvacet let. „Tradici sboru založil pan František Macek a pokračovali v ní jeho synové Filip a Jakub Mackovi. Já jej nyní vedu druhým rokem,“ vylíčil sbormistr a zástupce ředitele AG v jedné osobě Michael Korbička. A vedení sboru jej velmi baví. „Mám předchozí zkušenosti s vysokoškolským sborem, jelikož jsem byl druhým sbormistrem univerzitního sboru Ateneo Univerzity Palackého v Olomouci. Je to pro mě pestrá změna, pracovat se středoškoláky. Co se však kvality týče, tak mohu říct, že jsou na tom velmi dobře,“ zhodnotil. Další rozdíl je prý také v pestrosti repertoáru, jelikož středoškolský sbor vyžaduje třeba i modernější skladby.

Přestože se jedná o sbor Arcibiskupského gymnázia zaměřený především na duchovní skladby, v jeho repertoáru se najdou i ty světské. Současnými novinkami pro ně tak jsou jak skladby Antonína Dvořáka, tak i dva nové spirituály, nebo Hallelujah v úpravě pro čtyřhlas: některé z nich nacvičovali cíleně právě kvůli listopadové cestě do Říma. „Stálicemi pak jsou některé lidové písně, které jsou založené na výrazném rytmu. Jako příklad lze uvést Už ho vedou Martina od Zdeňka Lukáše nebo Jede sedlák do mlejna v úpravě Jaroslava Krčka,“ vyjmenoval sbormistr.

Sbor AVE čítá třiapadesát členů, přičemž vystupujících většinou bývá okolo pětačtyřiceti. Dvě třetiny sboru přitom tvoří děvčata, menší část pak chlapci. Jelikož gymnázium nabízí jak čtyřleté, tak šestileté studium, věkový rozptyl se odráží i v řadách sboristů: mezi středoškolskou většinou se tak najdou i žáci nižších ročníků. Ti zkouší dvě hodiny týdně a dvakrát do roka pak i na víkendovém soustředění. Soutěží se za poslední rok neúčastnili, přesto za sebou však mají minimálně jedno velmi výjimečné vystoupení: na listopadové návštěvě Říma je zaslechl i samotný papež. „Pro nás byla stěžejní středa, kdy na Svatopetrském náměstí proběhla generální audience. Při zmínce o České republice a samotném setkání s papežem, kdy přišel k naší skupince, jsme pak jako sbor i s dalšími účastníky zpívali asi dvě písně. Jedna z nich byla se španělským textem, což svatý otec velmi ocenil,“ vzpomínal Michael Korbička. Další koncert pak měli hned večer v Nepomucenu, kde jsou ubytovaní čeští kněží studující v Římě.

Nyní jsou ale zpět v Kroměříži a těší se na blížící se Česko zpívá koledy. „Na jednu stranu je to pro nás samozřejmě zpestření. Jelikož jsme církevní škola, tak v tom ale navíc vidíme to, že zpěvem podpoříme i společenství Domova pro seniory u Moravy. Každý rok se těšíme, je to pěkná tradice, kterou Deník vytvořil,“ usmál se. V jejich podání tak ve středu 13. prosince zazní Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Štěstí zdraví, pokoj svatý, Pásli ovce valaši, Rolničky, Vánoce Vánoce přicházejí a navíc ještě několik koled dle výběru sboru.

Deník, KRISTÝNA KLUSÁKOVÁ

 

Pouť Arcibiskupského gymnázia Kroměříž do Říma  13. – 18. 11. 2017

V pondělí 13. 11. v podvečer se více jak stočlenná výprava – dvěma autobusy – vydala na pouť do Říma. Část výpravy tvořili členové sboru AVE a další část schola a ministranti místního gymnázia.

Již v počátku bylo jasné, co je úkolem celé výpravy. Jednak ujistit Svatého otce, že je Česká republika připravena uspořádat světové setkání mládeže, připomenout si významné výročí Sametové revoluce, a také výročí svatořečení Anežky České.

Studenti se účastnili audience, která probíhala na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Většina výpravy se jí účastnila v krojích. Svatý otec František po promluvě osobně navštívil českou výpravu a s některými se i osobně pozdravil. Poté k české výpravě také zavítal kardinál Dominik Duka a představitelé diplomacie – paní senátorka Miluše Horská, primátor města Olomouce a paní primátorka Hlavního města Prahy. Doprovázeny panem velvyslancem u Svatého stolce Pavlem Vošalíkem.

Ve večerních hodinách čekal část výpravy – sbor AVE - úkol. Uspořádat pro místní a zvané koncert v Nepomucenu. Což se podařilo na výbornou. Nejprve zpěv České státní hymny a následně koncert přímo mezi návštěvníky večera. Dokonce část koncertu musela být – pro velký zájem – doplněna pokračováním v místní kapli. Na koncertě zazněly skladby českých mistrů – např. A. Dvořáka dalších světových skladatelů. Vše s velkým ohlasem.

Následovalo pokračování v podobě večera s cimbálovou muzikou, kterou obstarala výprava z Gymnázia Velehrad. Celý večer byl naplněn velmi příjemnou atmosférou, která vyústila společným zpěvem a tancem skoro všech zúčastněných.

Další den výprava poznávala krásy Říma a Vatikánu.

Odjezd z Říma byl v podvečer státního svátku v ČR.      

Deník, prosinec 2017 

 

Také Kroměřížsko bude ve středu 13. 12. zpívat koledy

Po roce se opět města a obce v Česku rozezní společným zpěvem. Oblíbenou akci Deníku nazvanou Česko zpívá koledy si mohou užít i lidé přímo v Kroměříži, kde se příští středu 13. prosince v 18 hodin akce tradičně koná ve vstupní aule Domova pro seniory U Moravy.

Šestici známých koled, v rámci akce Česko zpívá koledy, si lidé společně se sborem zazpívali ve středu 9. prosince také v Domově pro seniory U Moravy v Kroměříži.
„Účastníme se této akce už poněkolikáté a máme na to skvělé ohlasy. Třeba předloni se jen za náš domov účastnilo okolo sto čtyřiceti lidí, další se přišli podívat z řad veřejnosti,“ netajil se ředitel kroměřížského domova Radovan Ředina.


Přidají se ale i další místa, loni jich jen na Kroměřížsku byly na dvě desítky.      

Deník, prosinec 2017